CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Notulen overleg dorp en BenW

Besprekingsverslag

     
 
 
Vergadering College B&W met dorpscommissie Den Hoorn Datum 1 december 2014
Locatie Dorphuis De Waldhoorn Tijd 20.00-22.00 uur
       
Aanwezig

Gemeente: burgemeester mevrouw F.C. Giskes, wethouders

mevrouw H. Huisman-Peelen, de heren E. Hercules, F. Kingma, gemeentesecretaris de heer R. van Menen en adviseur de heer P. Bolier.

Dorpscommissie: De heren J. Groeskamp (voorzitter), R. Wilner (secretaris),

G. Schuijl (penningmeester), P. ter Steege en de dames M.L. Wiesman,

M. Harinck, E. Berbée en circa 55 bezoekers.

Afwezig De heren S. de Wolf (dorpscommissie) en A. Lap (komt later binnen).
Notulist Mevrouw A. Nijdam.
   
           
  1. 1.Opening en mededelingen

Dhr. Groeskamp opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij is verheugd over de grote opkomst. Hij geeft het voorzitterschap voor dit overleg over aan burgemeester Giskes.

  1. 2.Uitleg wethouder mw. H. Huisman – Peelen over het Sociaal Domein

Wethouder Huisman geeft aan de hand van ‘sheets’ uitleg over het Sociaal Domein.

Met ingang van 1 januari 2015 is het loket voor zorgvragen bij de gemeente. Er wordt van de burgers verwacht meer zelf te doen (participatie). Tot nu toe is het systeem bureaucratisch wat leidt tot wachtlijsten en verspilling. De sociale dienst heeft nu 3 loketten, dit wordt 1 loket. De gemeente krijgt er taken bij; naast de WMO, komt er begeleiding van mensen met dementie en psychische klachten en jeugdhulp bij. De gemeente moet nu de volgende taken opzetten: jeugdhulp (wordt niet door gemeente uitgevoerd; de gemeente verwijst slechts), het bevorderen van langer thuis wonen en de zorg voor werk voor mensen met een beperking. De gemeente ontvangt minder geld van het rijk.

Gehandhaafd blijven: medische zorg door huisarts en doorverwijzing naar specialist, opvoedkundige hulp, advies en maatschappelijk werk. Verzorging en verpleging loopt via de wijkzusters. De rol van de wijkverpleging wordt groter. De gemeente legt zorgcontracten vast. Er kan gebruik gemaakt worden van een persoonsgebonden budget. Huishoudelijke hulp blijft, maar er wordt een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd. Mensen die heel veel zorg nodig hebben kunnen in het verpleeghuis terecht. Het verzorgingshuis krijgt een ander opzet. Er wordt een scheiding gemaakt tussen wonen en zorg. Wethouder Huisman verzoekt vragen/klachten door te geven aan de gemeente, de dorpscommissie of aan de dorpswerkers van het steunpunt.

Vraag: Wie bepaalt wat de mantelzorger kan doen?

Mw. Huisman zegt dat de gemeente eerst kijkt naar wat de mantelzorger kan doen. Bij problemen kan het sociaal team ingeschakeld worden.

Opmerking: Het verpleeghuis mag dan wel groter worden.

De wethouder zegt dat Omring een prognose gemaakt heeft voor het te verwachten aantal bewoners .

Vraag: Wie bepaalt wat de klant nog kan doen.

Mw. Huisman zegt dat het sociaal team in overleg gaat met de klant om te bepalen welke activiteiten zelf of met behulp van mantelzorg nog kan uitvoeren.

Vraag: Hoeverre is men verplicht een netwerk te hebben.

Mw. Huisman: Een netwerkverplichting kan niet afgedwongen worden.

Vraag: Misschien kan er ook met vrijwilligers gewerkt gaan worden?

Mw. Huisman zegt dat Texels Welzijn hierin bemiddelt.

  1. 3.Vaststelling verslag en actielijst

Dhr. Groeskamp zegt dat het verslag van 2013 op de website van Den Hoorn heeft gestaan. In dit overleg is veel over de Texelhopper gesproken. De Texelhopper start op 14 december a.s. Er is een klankbordgroep opgericht. De dorpscommissie neemt deel aan deze groep. Klachten/opmerkingen over de Texelhopper kan men doorgegeven aan de dorpscommissie

Naar aanleiding van het verslag het volgende:

Helikopteroverlast.

Bewoner schets de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Dhr. Boot is nu de verantwoordelijke ambtenaar bij de gemeente. Op 14 oktober 2013 is een brief naar de gemeente gestuurd, waar nog geen reactie op is ontvangen

Vraag: Is er bezwaar gemaakt tegen de MER?

Dhr. Hercules gaat dit uitzoeken.

De burgemeester zegt deze zaak met voorrang op te lossen.

Opmerkingen: de toeristische rondvluchten vliegen soms zeer laag over.

Vraag: de fietspaden naar Paal 9 en langs de Rommelpot zijn nog steeds smal door overgroei. Het probleem is niet opgelost.

Dhr. Bolier zegt dat alle fietspaden in het najaar geveegd worden. Hij gaat de paden opnieuw bekijken.

Vraag: het fietspad voor Wezenspyk is gescheurd is. Kan dit gerepareerd worden?

Dhr. Bolier is hiervan op de hoogte. Dergelijke meldingen kunnen via de servicebalie doorgegeven worden.

 

Dhr. Groeskamp wil hij graag dat er belijning op het Lagewegje wordt aangebracht. Het weggetje is

3.75 meter breed en belijning is dan niet verplicht.

Dhr. Bolier zegt dat belijning wel mag, maar niet moet. Als er belijning wordt aangebracht geeft dit ook onderhoudskosten. Dhr. Bolier laat de situatie opnieuw bekijken.

  1. 4.Gebruik schoolgebouw Drijverschool

Dhr. Groeskamp zegt dat de ‘school’ er niet meer is, maar dat er een toezegging is om de komende vijf jaar geen bestemmingswijzing door te voeren. Tot 1-1-2015 is er invulling gegeven aan de school. Het Drijverhuus, De Verzamelpost en Oase hebben een plek gevonden in de school. De dorpscommissie verzoekt verlenging van 1 jaar voor het gebruik van de school. Iedereen wordt gevraagd om ideeën aan te dragen om de school te behouden. Ook de gymzaal moet behouden blijven voor het dorp. De dorpscommissie wil graag dat de speeltoestellen blijven staan, maar de zandbak kan verwijderd worden.

De voorzitter van ZDH, geeft aan het een bloeiende vereniging is met veel leden. De gymzaal wordt gebruikt door 66 leden, daarnaast zijn er voetballers en vele vrijwilligers.

Op 8 september 2014 is over het behoud van de school een gesprek gevoerd met de gemeente. Er is nog geen reactie ontvangen. Dhr. Groeskamp verzoekt om tot het voorjaar tijd te krijgen om uitgewerkte plannen te kunnen presenteren.

Dhr. Hercules zegt dat er aan het eind van dit jaar een advies moest zijn. Er zijn nog geen besluiten genomen. Het dorp mag input geven, maar ook ander partijen mogen dit doen.

Er is geen toezegging gedaan om 5 jaar geen bestemmingswijziging door te voeren.

  1. 5.Bestemmingsplan Den Hoorn

Dhr. Hercules zegt dat er tot 15 december inspraak mogelijk is. Daarna wordt de echte procedure opgestart. Het is dan mogelijk om zienswijzen in te dienen. Het bestemmingsplan wordt volgens planning in het 4e kwartaal van 2015 vastgesteld. Er is meer flexibiliteit in de bestemmingen, wat de leefbaarheid vergroot. Wijzigingen omtrent inrichting van het pleintje kunnen nu nog ingebracht worden.

Vraag: Was het niet beter om de bestemmingsplannen in het betreffende dorp te presenteren in plaats van in Den Burg. Ook in het kader van duurzaamheid.

Dhr. Hercules zegt dat men op het gemeentehuis bredere voorlichting gegeven kan worden.

Vraag: Is er een nieuwe uitbreidingslocatie benoemd?

Dhr. Hercules zegt dat dit niet het geval is. Er wordt een woonvisie opgesteld. Vanuit de dorpen kan input geleverd worden.

Opmerking bewoner: De inbreng bij het bestemmingsplan is niet democratisch. Hij heeft de indruk dat er bij de opzet van het vorige bestemmingsplan veel meer mogelijkheden tot inspraak waren dan nu.

Dhr. Hercules zegt dat in het nieuwe bestemmingsplan gekeken is naar de huidige situatie. De noodzaak om met b.v. een klankbordgroep te werken is daardoor kleiner dan toen.

Bewoner vult aan dat nu de volgende aanpassingen zijn opgenomen: Stolpen om het silhouet op Diek te behouden, stoepen in de Herenstraat zijn weg en de lange tuinen aan de Herenstraat worden bebouwd.

Vraag: zijn er meer details te zien bij de gemeente dan op internet?

Dhr. Hercules: Inderdaad. Men kan een afspraak maken.

Vraag: Zijn er inbreilocaties in de Herenstraat?

Dhr. Hercules zegt dat dit vooraf ingebracht kan worden. Er kan een afspraak gemaakt worden.

Dhr. Groeskamp zegt dat er een grote kaart op het podium ter inzage ligt.

Dhr. Hercules zegt dat het traject door de Raad is vastgesteld. De kaart is een voorontwerp. Er kunnen nog wijzigingen doorgevoerd worden. Tot 15 december kan men voorstellen doen.

Dhr. Groeskamp zegt tevreden te zijn. Hij is blij dat de landbouwgronden tussen Lagewegje en

Hoge Achterom een beschermde status hebben gekregen.

Vraag: worden alle wijzigingen gehonoreerd?

Dhr. Hercules zegt dat niet alle voorstellen daadwerkelijk worden opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan.

  1. 6.Werkzaamheden Diek

De werkzaamheden zijn gestart. Dhr. Bolier zegt dat er geen herinrichtingsplan is. De rabatstroken worden meegenomen met de bestrating. De planning is dat het straatwerk voor de kerst gereed is. Een aantal bomen moesten worden verwijderd voor de aanleg van de waterleiding. Er worden waar mogelijk en gewenst bomen teruggeplaatst. De verkeersremmers verdwijnen. Er komen verplaatsbare plantenbakken voor terug.

Opmerking van bewoner: de T-splitsing met de Kleiweg wordt als gevaarlijk ervaren; er is geen overzicht. Misschien is het verstandig om meer ruimte te creëren tussen de bomen, zodat er gemakkelijker tussen geparkeerd kan worden. Bomen veroorzaken ook veel hobbels door wortelvorming in de weg.

Dhr. Bolier zegt dat er verdere afspraken gemaakt worden met de dorpscommissie en de bewoners.

Vraag: kan er niet al gestart worden met straatwerk? Er liggen nu rijplaten en er is veel overlast.

Dhr. Bolier zegt dat de planning niet gaat zoals afgesproken. Volgende week wordt gestart met bestraten. De gemeente gaat proberen de PWN tot spoed aan te zetten.

Vraag: Kan de Diek niet afgesloten worden voor touringcars en grote vrachtauto’s?

Dhr. Bolier zegt dat dit wordt meegenomen in het mobiliteitsplan.

 

  1. Rondvraag

Vraag: Het fietspad vanaf de boot naar Den Hoorn is erg donker. Kan er belijning of iets dergelijks aangebracht worden?

Antwoord: Dit zou kunnen maar daar zijn kosten aan verbonden en vergt onderhoud.

Gesteld wordt dat de gemeentelijke storingsdienst voor een snelle oplossing kan zorgen. Dit was het geval bij het Molwerk. Er zat een gat in de weg/berm en het schapenrooster was stuk.

Vraag: Kunnen er op de Diek allemaal antieke palen geplaatst worden?

Antwoord: De dorpscommissie heeft dat aangegeven in het nieuwe verlichtingsplan.

Bewoner meldt dat de Texelhopper palen erg leuk zijn.

Vraag: Kunnen de strandopgangen voor rollators e.d. beter toegankelijk gemaakt worden? Het pad naar de bunker toe is nu door scootmobielen te gebruiken, maar het andere pad is verwijderd. Dit was een goed pad om naar het strand toe te komen vanaf de camping.

Antwoord: Deze keuze is gemaakt door SBB in samenwerking met het Loodsproject. Elk aangelegd pad moet gecompenseerd worden door een ander pad aan de natuur terug te geven.

Vraag: Wanneer kunnen bewoners van de Herenstraat aansluiten op het regenwaterriool?

Antwoord: De gemeente gaat dit uitzoeken.

Vraag: Kan de gemeente meer druk op de bewoners uitoefenen om aan te sluiten op het gescheiden rioolstelsel?

Antwoord: De gemeente bevordert het aansluiten, maar bewoners moeten soms op eigen erf kosten maken, wat het aansluiten weer niet bevorderd.

Vraag: In het bestemmingsplan is alleen grasland toegestaan tussen het Lage Achterom en het Lage Wegje. Wat is hiervoor de reden. Er is een onderzoek door een bureau uitgevoerd, waaruit bleek dat agrarisch gebruik toegestaan is.

Antwoord: Deze grond is bij het beschermd dorpsgezicht getrokken.

De discussie waarom boerengolf hier niet is toegestaan wordt verder niet gevoerd.

Er wordt voorgesteld om eventueel voor dit gebied subsidie te generen uit het ‘Streekfonds’ voor de schapenhouderij.

Vraag: Een Texelhopper opstapplaats is op het plein. De abri is zo overbodig geworden. Kan de paal niet bij de abri geplaatst worden?

Antwoord: Gemeente gaat kijken of dit veranderd kan worden.

  1. 8.Sluiting

De vergadering wordt om 22.00 uur gesloten. Iedereen wordt door de burgemeester uitgenodigd om nog een drankje te drinken.

Actielijst nav verslag Actie:
Helikopteroverlast Gemeente Dhr. Boot Beleid
Bezwaar tegen MER gemaakt Dhr. Bolier / Dhr. Hercules
Overgroei fietspaden Paal 9 Rommelpot bekijken Dhr. Bolier
Scheur in fietspad Wezenspyk herstellen Dhr. Bolier
Belijning Lagewegje aanbrengen? Dhr. Bolier
Verbod touringcars Diek instellen Dhr. Bolier in mobiliteitsplan
Wanneer kunnen bewoners Herenstraat aansluiten op regenwaterriool? Dhr. Bolier / Infra
Paal Texelhopper naar abri verplaatsen? Dhr. Bolier
TOP