CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Notulen Jaarvergadering 2015

Openbare jaarvergadering dorpscommissie Den Hoorn

Vrijdag 20 maart 2015

Aanwezig namens het bestuur: Joop Groeskamp (vz.), Guido Schuijl, Ruud Wilner, Paul ter Steege, Salko de Wolf en Evelien Berbée(verslag)
Afwezig namens het bestuur: Marga Harinck
Aantal Hoornders aanwezig: 43

1. Opening
Joop opent de vergadering en heet een ieder welkom. Oud-bestuurslid Ria Rodenburg wordt herdacht met een minuut stilte.

2. Bestuursmutaties
Herman Ridderinkhof en Marie-Louise Wiesman zijn afgetreden. Joop Groeskamp en Ruud Wilner zijn aangetreden als respectievelijk voorzitter en secretaris. Guido is begonnen aan een nieuw termijn van drie jaar. Het bestuur bestaat anno 2015 uit zeven leden.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Hans en Ilian de Kleijn kunnen niet aanwezig zijn en willen twee punten onder de aandacht brengen:
• bloembakken op Diek
• plantsoen Lage Achterom

4. Notulen openbare jaarvergadering 28 maart 2014
Er waren geen op- of aanmerkingen n.a.v. het verslag van 28 maart 2014.
Jaarverslagen komen niet meer in de Hoornder i.v.m. de omvang. Het nieuwe verslag zal op de website (www.texeldenhoorn.nl) geplaatst worden.

5. Jaarverslag 2014 van de secretaris
Het jaarverslag wordt voorgelezen door secretaris Ruud Wilner. De termijn van het verslag loopt van maart 2014 t/m februari 2015.

Bestuursmutaties:
Het afgelopen jaar zijn er een aantal bestuurswisselingen geweest.
In maart 2014 heeft Herman Ridderinkhof zijn aftreden als voorzitter en bestuurslid aangekondigd. Tot het aantreden van Joop Groeskamp als voorzitter in juli, heeft Guido Schuijl deze functie waargenomen.
In september werd Ruud Wilner opnieuw lid van de dorpscommissie om Marie-Louise Wiesman op te volgen als secretaris. Zij trad in januari 2015 officieel af als secretaris en bestuurslid.
Guido Schuijl is herbenoemd voor een volgende termijn van 3 jaar.

Commissies en vergaderoverleggen:
Het afgelopen jaar was een bedrijvig jaar en heeft de DC aan diverse overleggen deelgenomen, dan wel schriftelijk gereageerd, zoals bij:
- Sociaal Domein
- Klankbordgroep Texelhopper
- Mobiliteitsplan Texel 2015 – 2025
- Aanpak Kleine Mobiliteitsknelpunten
- Verlichtingsplan Texel
- Overleg GDC
- Texel 600 jaar Stadsrechten
- Beeldvormend Wonen
- Veilig Verkeer
Verder heeft de DC het periodiek overleg met de vaste gebruikers van het dorpshuis en de belangenverenigingen in Den Hoorn weer opgevat.

Subgroepen:
Beheercommissie dorpshuis:
Het dorpshuis wordt volledig zelfstandig, en naar volle tevredenheid, gerund door de beheercommissie samen met een bijzonder enthousiaste groep vrijwilligers.
De beheercommissie zal straks haar eigen jaarverslag presenteren.

Feestcommissie:
De deels vernieuwde feestcommissie heeft het afgelopen jaar wederom op creatieve wijze de haar toegewezen festiviteiten op bijzonder goede wijze georganiseerd. Ook de beheercommissie zal straks haar eigen jaarverslag presenteren.

IJsclub:
Ook de ijsclub, ondergebracht bij de dorpscommissie, zal straks haar eigen jaarverslag presenteren.

Dorpshuis:
Er zijn in het jeugdhonk 2 nieuwe kozijnen geplaatst. Tevens zijn er twee nieuwe computers aangeschaft, één voor het jeugdhonk en een laptop voor de penningmeester. Voor het toneel zijn nieuwe toneelgordijnen aangeschaft, die sinds vandaag hangen!.

Openbare vergadering DC met B&W:
Belangrijke onderwerpen waren:
- Sociaal Domein
- Helikopteroverlast
- Verkeerszaken
- Toekomst Jan Drijverschool
- Bestemmingsplan Den Hoorn
- Wegwerkzaamheden Diek

Jeugdzaken:
Elke vrijdagavond gebeuren en spannende en gezellige dingen in het jeugdhonk (oude peuterspeelzaal) o.l.v. Paul ter Steege. Er wordt heel wat 'afgechilled', waarbij de nieuwe computer een centrale rol vervuld!

Voormalige J. Drijverschool
In februari 2014 heeft de dorpscommissie positief geadviseerd over de ontwikkelde plannen van de Stichting Texel Werkt (Verzamelpost) en de Stichting 't Drijverhuus mede omdat deze ook aansluiten bij de doelstellingen van het dorpsontwikkelingsplan van de Stichting Loodsen door het Landschap. In september is de gemeente verzocht de ingeslagen weg nog een jaar voort te zetten. Tijdens de openbare vergadering met B&W is door de DC aangegeven in 2015 bij de Hoornder gemeenschap de toekomstige bestemming van de JD school te willen inventariseren en met een advies naar B&W te komen.

Texel 600 jaar stad
Medio 2014 is de organisatie van Texel 600 jaar stad van start gegaan en zijn door een enthousiaste en bijzonder creatieve groep vrijwilligers in werkgroepverband allerlei ideeën uitgewerkt, waardoor "onze" juni-maand boordevol activiteiten zal zitten.

Internetsite:
Op de website Texel Den Hoorn.nl is een apart gedeelte gereserveerd voor hoornderverenigingen waaronder DC en FC. Hier zijn vergaderverslagen en foto's van evenementen te vinden.

6. Verslag van de kascontrolecommissie / benoeming nieuw lid
Mieke Vlaming (2x) en Jaap Duinker (1x) hebben de financiële huishouding gecontroleerd.

Mieke spreekt haar waardering uit voor het werk dat Guido heeft verricht.

Mieke Vlaming is aftredend en wordt opgevolgd door Henk Wessels.

Er heeft ook een interne controle plaatsgevonden. Joop en Evelien hebben namens de dorpscommissie de kas gecontroleerd.

7. Financieel verslag van boekjaar 2014
Penningmeester Guido Schuijl geeft uitleg. Vanuit de zaal komen geen vragen.

8. Jaarverslag 2013 van de beheercommissie en feestcommissie
Ria Ridderinkhof is woordvoerder namens de beheercommissie. Naast het wekelijkse gebruik van het dorpshuis door de verschillende verenigingen en vaste huurders, werd het dorpshuis ook voor andere zaken verhuurd. Jaarlijkse uitvoeringen van D.E.K., de toneelvereniging en evenementen van de feestcommissie zijn door voorbeelden van.
Het dorpshuis kan worden verhuurd aan particulieren voor bijvoorbeeld een feestje of condoleance. Hier zijn echter wel regels aan verbonden om geen concurrentie te zijn voor horecagelegenheden. De afspraak is dat het dorpshuis alleen verhuurd wordt aan particulieren die in het postcodegebied Den Hoorn wonen.

Achter de bar ligt een blauwe map waarin voor vaste gebruikers en barvrijwilligers van alles staat. De beheerscommissie probeert de map up to date te houden. Mochten mensen vragen hebben of iets willen toe te voegen dan hoort de beheercommissie graag.

Op 16 mei wordt er een schoonmaakdag georganiseerd. Het is de bedoeling dat iedere vaste gebruiker/vereniging een aantal mensen levert die komen helpen.

Fenneke Lap is woordvoerder namens de feestcommissie. Hieronder puntsgewijs de activiteiten waarvoor de feestcommissie zich heeft ingezet en de ontwikkelingen binnen de feestcommissie.
• Playbackshow in maart
• Koningsdag: beddenrace bij Jan Drijverschool, koningsbal in Klif 12
• Hoornder hike
• Winanda Goënga, Annemieke Zijm en Robin Leijen hebben afscheid genomen
• Laura Boon, Sander en Jacco Vermeulen, Remco Vollema zijn toegetreden
• Uitje 55+ naar Kaapskil
• Intocht Sinterklaas
• Ouwe Sunderklaas

De feestcommissie geeft aan dat het contact met de beheercommissie goed verloopt. Het blijkt lastig te zijn om als feestcommissie zijnde bijeen te komen. De feestcommissie ervaart dat er vanuit het dorp weinig animo is voor de georganiseerde activiteiten, dit baart hen zorgen.

9. Verslag subcommissie IJsclub de Geul
Hans Zijm is de woordvoerder. Het was een rustig jaar voor de ijsclub, wegens gebrek aan ijs. Er zijn ijshockeysticks en rubberen matten aangeschaft. De club is druk in voorbereiding voor 600 jaar stad. De club organiseert 'een prutrace'.

10. Jaarverslag brievenbewaarder
Piet Schneider is de brievenbewaarder, maar aftredend. Piet vertelt dat er op de rekening €602,- staat. Het afgelopen jaar is er €5,- aan rente bijgeschreven.

Piet draagt de sleutel en het archief (over de overgelopen 15 jaar) over aan Evelien Berbée. Zij zal de komende vijf jaar fungeren als brievenbewaarder. De 'oude' brievenbewaarders zijn lid van het brievenbewaardergenootschap dat de brievenbewaarder ondersteunt.

11. Texelhopper
Er is een klankbordgroep in het leven geroepen om het functioneren van de Texelhopper te monitoren. In de Hoornder heeft informatie gestaan over de taken van de klankbordgroep. Berend Weilers zit namens de dorpscommissie in de klankbordgroep. Voor feedback is Berend te bereiken via het e-mailadres: texelhopper@klif1.nl.

12. Bestemmingsplan Den Hoorn
Er is een voorontwerp-bestemmingsplan Den Hoorn geweest. Deze heeft ter visie gelegen. Opmerkingen die zijn geplaatst, zijn door de gemeente meegenomen. Omdat dit er vanuit Den Hoorn veel waren heeft het verwerken iets langer geduurd dan verwacht. De dorpscommissie wordt goed op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

De dorpscommissie is van plan om een avond te organiseren (samen met de gemeente, om deskundigheid in huis te halen) om over het ontwerp-bestemmingsplan te praten. De dorpscommissie zal de gemeente verzoeken om te participeren tijdens deze avond. Informatie volgt in de Hoornder. Het parkeren in het dorp kan dan ook ter sprake komen.

Arie Lap had graag gezien dat er in een eerder stadium (nog voor het voorontwerp) overleg met het dorp had plaats gevonden. De dorpscommissie heeft voor een andere aanpak gekozen. Verder worden er enkele vragen gesteld over de inhoud van het voorontwerp.

13. Herinrichting Diek
De dorpscommissie heeft een aantal vragen gesteld aan de gemeente omtrent de herinrichting/verkeersremmers op Diek. Het is de bedoeling dat Diek volledig wordt heringericht. De bewoners zullen worden betrokken bij het maken van de plannen. Binnen welke termijn is nog niet duidelijk. De dorpscommissie zal de kadernota (wensenlijst voor komend jaar) in de gaten houden om te checken of in 2016 de herinrichting van Diek zal plaatsvinden.

Vanuit de vergadering komt de opmerking dat er reeds in de straat kuilen en hobbels ontstaan. Met de bewoners is er geen overleg geweest over de (tijdelijke-) verkeersremmers. Ook wordt aangegeven dat bij drukte (auto's) de verkeersremmers onvoldoende opvallen. De bakken worden slecht gezien bij mist. Men vindt de bakken lelijk (te groot en grof). De meerderheid in de zaal ziet de bakken liever verdwijnen. Niemand is voor verplaatsing. Verder wordt er nog gevraagd om lantaarnpalen 'oude stijl'.

14. 600 jaar stadsrechten en Den Hoorn
Elke maand wordt er in de Hoornder een update gegeven over de stand van zaken m.b.t. de organisatie. Binnen verschillende commissies wordt er veel vergaderd en worden er acties ondernomen (bijvoorbeeld aankleding van het dorp, de zevenkamp, het eindfeest). Inmiddels is het tableau geplaatst. Voor vragen kunnen Hoornders terecht bij de dorpscommissie.

15. Stichting Hoornder Donderdagen
Omdat er geen bestuursleden van de stichting aanwezig zijn leest Ruud een verslag voor dat is opgemaakt door Berend Weilers. Hieronder activiteiten waarvoor de stichting zich heeft ingezet en de ontwikkelingen binnen de stichting Hoornder Donderdagen.

Afgelopen jaar zijn er in de maanden juli en augustus zomermarkten georganiseerd. Ook komend jaar zal dit weer gebeuren. De landbouwdag, de dag van het schaap en het ringsteken staan weer op de agenda.

Er is samenwerking en afstemming gezocht met het Drijverhuus, de Verzamelpost en de tuinvereniging. Hun activiteiten in en rond de school vormen een verrijking van de zomermarkten. De stichting hoopt op een goede samenwerking in 2015.

Mede door een gebrek aan vrijwilligers zijn er in aansluiting op de markten geen andere evenementen meer georganiseerd kunnen worden. Ook vindt het bestuur van de Stichting Hoornder Donderdagen het jammer dat er geen optreden meer kon worden georganiseerd van (een deel van) DEK bij het scheiden van de markt.

Al met al 'draait' de Stichting Hoornder Donderdagen redelijk. "We teren niet in op het bescheiden eigen vermogen en stellen onze kramen graag tegen kostprijs beschikbaar voor activiteiten voor en door ons dorp".

16. Ferry-Zwanenburg-zaal
De grote zaal van het dorpshuis wordt omgedoopt tot de Ferry Zwanenburg zaal. De dorpscommissie heeft een bord laten maken dat wordt aangeboden aan Ferry. In de pauze van de vergadering is het bord boven de deur van de grote zaal opgehangen.

17. Toekomst Jan Drijverschool
Er worden drie plannen gepresenteerd. Vertegenwoordigers van 't Drijverhuus, s.v. Z.D.H. en de Verzamelpost komen aan het woord.

Leden van 't Drijverhuus willen graag weten hoe de zaal/dorpscommissie denkt over
deverschillende plannen, zodat men weet of er draagvlak is voor één of meerdere
plannen. Door de vertegenwoordigers van de verschillende plannen wordt nog het één
en ander toegelicht op vragen die vanuit de zaal komen. Joop leidt een korte discussie.
vanuit de zaal wordt aangegeven dat de plannen m.n. een financiële onderbouwing
ontberen, wat onontbeerlijk is om de plannen op praktische haalbaarheid te kunnen
inschatten. Vanuit de zaal komt het advies om op korte termijn een avond te organiseren
waarop de drie plannen nader toegelicht kunnen worden en anderen input kunnen
leveren. De dorpscommissie zal de verschillende plannen in ieder geval nog eens nader
onder de loep nemen.

18. Rondvraag
Wegens late tijdstip heeft de voorzitter verzocht om alleen heel dringen zaken te melden.
Daar werd geen gebruik van gemaakt.

19. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.37 uur.

Evelien Berbée, 2015-03-25
(wijzigingen, vergissingen en tikfouten voorbehouden)

 

TOP