CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Notulen jaarvergadering 2016

Openbare jaarvergadering dorpscommissie Den Hoorn

Vrijdag 25 maart 2016

Aanwezig namens het bestuur: Joop Groeskamp (vz.), Guido Schuijl, Ruud Wilner, Paul ter Steege, Salko de Wolf, Marga Harinck en Evelien Berbée(verslag)

Aantal Hoornders aanwezig: 28

1. Opening
Joop opent de vergadering en heet een ieder welkom. Joop refereert in zijn openingswoordje aan de festiviteiten rondom 600 jaar stad en de in gebruik name van de sociale woningen op 't Zouteland.

2. Bestuursmutaties
Marga Harinck en Paul ter Steege zijn voor drie jaar herbenoemd. Het bestuur bestaat anno 2016 uit zeven leden.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
We hebben afbericht ontvangen van Ruud Bakker, Harry Witte en Simone Kip, Bart Scholten, Marie-Louise Wiesman.
*Mail van Arie Lap (agendapunt 15.2)
*Brief bewonerscluster Diek (agendapunt 13)

4. Notulen openbare jaarvergadering 20 maart 2015
Er waren geen op- of aanmerkingen n.a.v. het verslag van 20 maart 2015.

Jaarverslagen komen niet meer in de Hoornder i.v.m. de omvang. Verslagen worden op de website (www.texeldenhoorn.nl) geplaatst worden.

5. Jaarverslag 2014 van de secretaris
Het jaarverslag wordt voorgelezen door secretaris Ruud Wilner. De termijn van het verslag loopt van maart 2015 t/m december 2015.

Bestuursmutaties:
Het afgelopen jaar zijn er geen bestuurswisselingen geweest. Wel zijn Marga en Paul voor een nieuwe termijn van 3 jaar benoemd.

Commissies en vergaderoverleggen:
Het afgelopen jaar was een bedrijvig jaar en heeft de DC aan diverse overleggen deelgenomen, dan wel schriftelijk gereageerd, zoals bij:
• Texel 600 jaar stad
• Behoud Immaterieel Erfgoed Texel
• Workshop Waterbeheer Texel
• Workshop Recreatie en Toerisme
• Verlichtingsplan Texel
• Helikopteroverlast
• Klankbordgroep Nationaal park Texel
• Klankbordgroep Natura 2000
• Klankbordgroep Retailvisie
• IBOR
• Loodsproject
• Woontij
• Mobiliteit Texel
• Gastherensymposium
• Sociaal Team Texel

Verder heeft de DC het periodiek overleg gevoerd/gepland met de vaste gebruikers van het dorpshuis, belangenverenigingen in Den Hoorn, en naaste buren.

Subgroepen:
Beheercommissie Dorpshuis:
Het dorpshuis wordt volledig zelfstandig, en naar volle tevredenheid, gerund door de Beheercommissie samen met een bijzonder enthousiaste groep vrijwilligers.
De beheercommissie zal straks haar eigen jaarverslag presenteren.

Feestcommissie:
De deels vernieuwde feestcommissie heeft het afgelopen jaar wederom op creatieve wijze de haar toegewezen festiviteiten op bijzonder goede wijze georganiseerd. Ook de feestcommissie zal straks haar eigen jaarverslag presenteren.

IJsclub:
Ook de ijsclub, ondergebracht bij de dorpscommissie, zal straks haar eigen jaarverslag presenteren.

Dorpshuis:
Het mooie eikenhouten vierkant begint jammer genoeg sterk te werken, waardoor m.n. het stucwerk beschadigd raakt. Middels de bouwcommissie is hierover overleg met de architect en de aannemer belegd om tot een acceptabele oplossing te komen.
Het parkeren van auto’s achter het dorpshuis en geluidsoverlast heeft geleid tot problemen met de buren. I.o.m. de buren zijn maatregelen bepaald om de overlast te verhinderen. Deze maatregelen zijn ondertussen besproken met alle gebruikers van het dorpshuis.

Openbare vergadering DC met B&W:
Is doorgeschoven naar 4 april 2016 i.v.m. het vertrek van burgemeester Giskes in het najaar 2015.

Jeugdzaken:
De jeugdhonkactiviteiten o.l.v. Paul zijn door omstandigheden gestaakt. Geïnventariseerd wordt in hoeverre er nog animo onder de jeugd is voor een hernieuwde opzet.

Voormalige J. Drijverschool:
De invulling van de toekomstige bestemming van de Jan Drijverschool is vooralsnog verschoven naar einde 2016 wachtende op een gemeentelijke nota “bestemming vrijkomende gemeentelijke openbare opstallen”. T.g.v. deze vertraging zijn tijdelijke gebruikersovereenkomsten met de huidige gebruikers met een jaar verlengd.

Texel 600 jaar stad:
Dankzij de inzet van een enthousiaste en bijzonder creatieve groep vrijwilligers, stond de agenda van onze junimaand boordevol met activiteiten. Zonder uitzondering waren alle activiteiten een succes, waarbij ook financieel 600 jaar zonder negatief saldo afgerond kon worden..

Helikopteroverlast:
Door verkeersleiding MvK de Kooy is bij Gemeente uitleg gegeven over verleggen vliegroutes over Texel, waarbij verwachting uitgesproken werd dat overlast significant zal verminderen. Tijdens deze uiteenzetting bleek uiteindelijk dat helikopters zich in principe bijna nergens aan hoeven te houden. Eind 2015 hebben DC (Ruud Wilner), Klaas Kikkert en Simone Kip krachten gebundeld om duidelijkheid te krijgen hoe voorgenomen vluchtwijzingen in de praktijk tot vermindering van de vliegoverlast zullen lijden.

6. Verslag van de kascontrolecommissie / benoeming nieuw lid
Jaap Duinker (2x) en Henk Wessels (1x) hebben de financiële huishouding gecontroleerd.

Vanuit de commissie komen geen opmerkingen.

Jaap is aftredend en wordt opgevolgd door Renske van de Tempel.

Er heeft ook een interne controle plaatsgevonden. Salko en Paul hebben namens de dorpscommissie de kas gecontroleerd.

7. Financieel verslag van boekjaar 2015
Penningmeester Guido Schuijl geeft uitleg. Arie Lap vraagt naar de hoogte van de onroerende- zaak-belasting. Dit blijkt ongeveer €1200 zijn. Guido en Arie achter een vrijstelling van deze heffing aan, mogelijk samen met andere dorpscommissies. Dit punt komt ook op de agenda te staan voor het overleg met B&W.

8. Jaarverslag 2015 van de beheercommissie en feestcommissie
Ria Ridderinkhof is woordvoerder namens de beheercommissie. Naast het wekelijkse gebruik van het dorpshuis door de verschillende verenigingen en vaste huurders, werd het dorpshuis ook voor andere zaken verhuurd. IVA-cursus, Woontij, landelijke Spar, AED-cursus en Provinciale verkiezingen zijn hier voorbeelden van. In juni is het hele dorpshuis verhuurd aan de Summerschool.

Het dorpshuis wordt verhuurd aan particulieren voor bijvoorbeeld een feestje of condoleance. Hier zijn echter wel regels aan verbonden om geen concurrentie te zijn voor horecagelegenheden. De afspraak is dat het dorpshuis alleen verhuurd wordt aan particulieren die in het postcodegebied Den Hoorn wonen. Het afgelopen jaar zijn er zes particuliere feesten en drie condoleances geweest.

De beheercommissie heeft aan het einde van 2015 afscheid genomen van Marjan Hoogerheide. Via de dorpscommissie, bouwcommissie en beheercommissie heeft zij zich vele jaren ingezet voor het (nieuwe) dorpshuis. Onlangs zijn door haar nieuwe toneelgordijnen besteld en opgehangen.

Remco Vollema is woordvoerder namens de feestcommissie. Hieronder puntsgewijs de activiteiten waarvoor de feestcommissie zich heeft ingezet en de ontwikkelingen binnen de feestcommissie.
• Piratenfeest in februari
• Playbackshow in maart
• Koningsdag (voor de laatste keer, bij gebrek aan animo voor de activiteiten)
• 600 jaar stad: eindfeest
• Intocht Sinterklaas
• Ouwe Sunderklaas

De Hoornder hike heeft niet plaatsgevonden, maar zal dit voorjaar doorgang vinden.
Het 55+ uitje heeft eveneens niet plaatsgevonden wegens onvoldoende feeling met de doelgroep.

Fenneke, Laura, Daphne, Robin en Jan zijn afgelopen jaar opgestapt als lid van de feestcommissie. De commissie bestaat nu uit Janien, Sander, Jacco en Remco.

9. Verslag subcommissie IJsclub de Geul
Hans Zijm is de woordvoerder. Het was opnieuw een rustig jaar voor de ijsclub, wegens gebrek aan ijs. Francine Giskes heeft bij haar afscheid een clubkaart ontvangen. Zij mag haar hele leven lang gratis komen schaatsen. De prutrace die in de lang junimaand heeft plaatsgevonden was een groot succes. Hans bedankt de vrijwilligers. Het wordt geen jaarlijks terugkerend evenement.

10. Jaarverslag brievenbewaarder
Evelien Berbée is de brievenbewaarder. Evelien vertelt dat er op de rekening €616,92 staat. Het afgelopen jaar is er €2,93,- aan rente bijgeschreven. In juli zal 5% van de ontvangen donaties worden bijgeschreven op de rekening.

11. Stichting Hoornder Donderdagen
Berend Weilers is aanwezig namens de stichting.

Afgelopen jaar zijn er in de maanden juli en augustus negen zomermarkten georganiseerd. De Schapendag was, dankzij een enthousiaste groep vrijwilligers, opnieuw een succes. De markt in de Kerkstraat tijdens de Landbouwdag lijkt een goede ontwikkeling. Deze ontwikkelingen zullen worden voortgezet, gelijk aan de samenwerking met de Verzamelpost.

Helaas zijn er geen 'raddraaiers' gevonden voor het Rad van Fortuin. Voor komende zomer wordt opnieuw naar vrijwilligers gezocht. Wellicht kunnen verenigingen hierin iets betekenen. Ook wordt nagegaan of het haalbaar is om (levende) muziek te regelen. De bestuurleden staan verder open voor feedback en ideeën die de markten een extra boost kunnen geven. Ook zijn vrijwilligers meer dan van harte welkom.

Nieuw afgelopen zomer was het openstellen van het dorpshuis voor het gebruik van de toiletten. Een vrijwilliger heeft het dorpshuis bemand en wekelijks schoon opgeleverd. Voor de marktkooplui is gezorgd voor koffie en thee, wat zeer positief werd ontvangen.
Een dankwoord wordt uitgesproken voor marktmeester Leen Bouthoorn, assistenten Maarten en Ton en de bewoners van de Herenstraat en Klif voor het verwijderen van hun auto.

12. Helicopteroverlast
De dorpscommissie (Ruud Wilner) heeft uitgezocht samen met Klaas Kikkert en Simone Kip hoe het zit met de (onnodige) helikoptervluchten over Texel. Er zijn twee nieuwe punten geïntroduceerd (boven Paal 12 (Whisky)en de Schans (Oscar)) die het punt boven Den Hoorn (November) moeten ontlasten. Vanuit vliegveld De Kooij worden piloten gestimuleerd de vluchten over Texel te beperken. Zij hoeven dit echter niet te doen, wanneer zij op hun instrumenten (moeten) vliegen. Uiteraard is het vliegen van de kortste route economisch aantrekkelijk. Het uitoefenen van publieke druk om het stimuleren van vluchten buiten Den Hoorn/Texel om blijft belangrijk.

13. Evaluatie verkeersremmers Diek
Een jaar geleden heeft de dorpscommissie de verkeerssituatie op Diek op de agenda
gezet. Na een discussie in de vergadering heeft dorpscommissie de uitslag van de
discussie, het verwijderen van de verkeersremmers, doorgegeven aan de gemeente. De
gemeente heeft de verkeersremmers verwijderd. Bart Scholten, Ruud, Bakker, Harry
Bakker en Simone Kip (bewonerscluster Diek) hebben geconstateerd dat er hard
gereden worden op het einde van Diek. Zij hebben contact gezocht met de gemeente
en de dorpscommissie. In de vergadering wordt de situatie geëvalueerd. Verschillende
aanwezigen geven aan de noodzaak van verkeersremmers niet in te zien, daar zij het
idee hebben dat er niet heel hard gereden wordt. Er worden geen besluiten genomen. In
april wordt er (tijdelijk) een paal geplaatst om snelheden te meten. Dit punt wordt verder
besproken tijdens de vergadering met B&W.

14. Milieustraat op 'Bommenweidje'
Op het landje tussen groepsverblijf de Stolp en Stolpweg 23 ligt een braakliggend landje.
De vergadering wordt geïnformeerd over een initiatief dat is binnengekomen om een
milieustraat in te richten met een aantal ondergrondse containers (frituurvet, glas,
kleding). Dit punt is voor Den Hoorn actueel i.v.m. de herinrichting van het dorpsplein. Dit
punt wordt een discussiepunt op de vergadering met B&W.

15. Openbare vergadering met B&W
In tegenstelling tot vorige jaren zit de burgemeester de vergadering niet voor. Joop
Groeskamp zal de vergadering voorzitten. De dorpscommissie heeft al verschillende
agendapunten doorgegeven:
*Sociale woningbouw
*Diek(herinrichting en verkeersremmers)/De Naal (herinrichting, stand van zaken)
*Milieustraat
*Ophaalrooster van vuilnis
*Bermen/graskeien
*Parkeren
*Fietspad Watermolenweg doortrekken
*Wandel- fietspad richting de camping
*Trottoir Mokweg
*WOZ-waarde voor dorpshuizen
De invulling van de Jan Drijverschool staat niet op de agenda, omdat het
onderzoeksrapport van de gemeente (hoe om te gaan met gemeentelijke gebouwen
die leeg staan) nog niet klaar is.

15.2 Ingekomen stuk van Arie Lap
Arie Lap gaf wederom zijn commentaar op de werkwijze van de dorpscommissie aangaande het bestemmingsplan van Den Hoorn. Joop heeft de werkwijze van de dorpscommissie toegelicht. De conclusie is: Arie en de dorpscommissie verschillend aangaande de werkwijze.

16. Rondvraag
Wegens late tijdstip heeft de voorzitter verzocht om alleen heel dringende zaken te
melden.
Er wordt geopperd om verslagen van de dorpscommissie openbaar te maken. Dit kan
niet in de Hoornder. De website is een optie.

17. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.52 uur.

Evelien Berbée, 2016-03-25
(wijzigingen, vergissingen en tikfouten voorbehouden)

TOP