CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Notulen Jaarvergadering 2017

Openbare jaarvergadering dorpscommissie Den Hoorn

Vrijdag 17 maart 2017

Aanwezig namens het bestuur: Joop Groeskamp (vz.), Guido Schuijl, Ruud Wilner, Paul ter Steege, Salko de Wolf en Evelien Berbée (verslag)

Aantal Hoornders aanwezig: 32

1. Opening

Joop opent de vergadering en heet een ieder welkom. Na de pauze vertelt Robin Konijn (Saltfarm Texel) over de ontwikkelingen bij 't Einde van de wereld.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

We hebben afbericht ontvangen van Sander en Jacco Vermeulen, Jan Kikkert.

De informatie van Loodsen door het Landschap zal vanaf heden in het dorphuis op de bar liggen i.p.v. in het Drijverhuus.

De openbare jaarvergadering met het college van B&W zal plaatsvinden op 1 november 2017.

Er zijn nieuwe zaalstoelen besteld.

3. Bestuursmutaties

De dorpscommissie heeft afscheid genomen van Marga Harinck. Marga is in januari verhuisd naar de overkant. Salko de Wolf en Evelien Berbée zijn voor drie jaar herbenoemd. Het bestuur bestaat anno 2017 uit zes leden.

4. Notulen openbare jaarvergadering 26 maart 2016

Joop leest het verslag van vorige vergadering voor. Er waren geen op- of aanmerkingen n.a.v. het verslag van 20 maart 2015.

Harry Bakker maakt een opmerking over de snelheden van automobilisten op Diek. Hij constateert dat er geregeld harder dan 40 kilometer per uur gereden wordt.

Jaarverslagen komen niet meer in de Hoornder i.v.m. de omvang. Verslagen worden op de website (www.texeldenhoorn.nl) geplaatst.

5. Jaarverslag 2016 van de secretaris

Het jaarverslag wordt voorgelezen door secretaris Ruud Wilner. De termijn van het verslag loopt van januari 2016 t/m december 2016.

Bestuursmutaties
Het afgelopen jaar zijn er geen bestuurswisselingen geweest. Wel zijn Evelien en Salko voor een nieuwe termijn van 3 jaar benoemd. Marga is in december afgetreden i.v.m. haar vertrek van Texel. Haar plek is vooralsnog niet opgevuld.

Periodieke vergaderingen
De dorpscommissie vergaderde maandelijks op de laatste woensdagavond van de maand behalve tijdens het zomerreces in juli en augustus. Daarnaast kwam het dagelijks bestuur regelmatig bij elkaar voor de lopende zaken. Besluiten werden echter alleen door het voltallige bestuur genomen tijdens de reguliere vergaderingen.

Overleg met dorpscoördinator van de gemeente
De dorpscommissie heeft elk kwartaal overleg met de dorpcoördinator van de gemeente: Piet Bolier. Zaken die hier zoal aan de orde gekomen zijn:

- Onderhoud bermen buitengebied

- Hoge Achterom

- Parkeren Den Hoorn

- Berm lage Achterom

- Plantsoen Den Andel

- Meierblis

- Voortgang herinrichting pleintje Goënga

- Milieustraat 'bommenweidje'

- Snelheidsmetingen Diek

Commissies en vergaderoverleggen
Het afgelopen jaar was een bedrijvig jaar en heeft de dorpscommissie aan diverse overleggen deelgenomen, dan wel schriftelijk gereageerd of ingesproken, zoals bij:

- PVA Concessie Openbaar Vervoer

- Klankbordgroep Woonvisie Texel

- Overleg coördinator Jeugdzaken

- Verlichtingsplan Texel

- Loodsproject

- Klankbordgroep Texelhopper

- Integraal veiligheidsoverleg

- Parkeerbeleid/Texelvignet

- Zanddijk PH polder

- Beheers- en Beleidsplan Spelen

- Vitaal Texel

- Herbestemming Jan Drijverschool

- Stichting Hoorderdonderdag

- Mokweg 4

- Werkgroep Kunstwerk pleintje

Verder heeft de dorpscommissie het periodiek overleg gevoerd/gepland met de vaste gebruikers van het dorpshuis, belangenverenigingen in Den Hoorn.

Subgroepen
Beheercommissie dorpshuis
Het dorpshuis wordt volledig zelfstandig, en naar volle tevredenheid, gerund door de beheercommissie samen met een bijzonder enthousiaste groep vrijwilligers. De beheercommissie zal straks haar eigen jaarverslag presenteren.

Feestcommissie
De feestcommissie heeft het afgelopen jaar wederom op creatieve wijze de haar toegewezen festiviteiten op bijzonder goede wijze georganiseerd. Ook de feestcommissie zal straks haar eigen jaarverslag presenteren.

IJsclub
Ook de ijsclub, ondergebracht bij de dorpscommissie, zal straks haar eigen jaarverslag presenteren.

Dorpshuis
De dorpscommissie heeft een door Jan Kikkert (Hoornenburg) in de vorige eeuw gejutte balk geschonken gekregen en heeft een mooie plaats in de hal van het dorpshuis gekregen. Het betreft zeer waarschijnlijk een zijbalk van een schip en is waarschijnlijk ca. 400 jaar oud.

Openbare vergadering dorpscommissie met B&W
De uitgestelde vergadering van 2015 is op 4 april 2016 gehouden. Zaken die hierbij aan de orde gekomen zijn:

- Helikopteroverlast

- Voorstellen nieuwe burgemeester Uitdehaag

- Nota vrijkomende gemeentelijke opstallen, zoals bv de JD school

- Bestemmingsplan Den Hoorn

- Herinrichting Diek

- Herinrichting de Naal

- Milieustraat

Jeugdzaken
Door gebrek aan animo zijn de jeugdhonkactiviteiten o.l.v. Paul definitief gestaakt en het jeugdhonk zal een andere bestemming krijgen.

Voormalige Jan Drijverschool
Na herhaald en langdurig aandringen bij de gemeente zijn de randvoorwaarden voor het herbestemmen van de Drijverschool middels de nota 'Herbestemmen vrijkomende gemeentelijke opstallen' verstrekt. Als donderslag bij heldere hemel kwam de mededeling van de gemeente dat de voorkeur uitging naar de Omringplannen. Na bezwaaraantekening en inspreken bij de commissiebehandeling werd door de gemeente toegezegd dat Den Hoorn/dorpscommissie toch met een eigen voorstel mocht komen conform gemaakte afspraak in 2015. Hierop is een werkgroep samengesteld om de mogelijkheden te inventariseren en met een advies naar de gemeente te kunnen komen.

6. Verslag van de kascontrolecommissie / benoeming nieuw lid

Henk Wessels (2x) en Renske van den Tempel (1x) hebben de financiële huishouding gecontroleerd.

Vanuit de commissie komen geen opmerkingen. Guido wordt bedankt voor de duidelijke tekst en uitleg.

Henk is aftredend en wordt opgevolgd door Bart Witte.

Er heeft ook een interne controle plaatsgevonden. Ruud en Paul hebben namens de dorpscommissie de kas gecontroleerd.

7. Financieel verslag van boekjaar 2016

Penningmeester Guido Schuijl geeft uitleg. Herman Ridderinkhof vraagt naar de vermindering van de netto omzet. Dit komt doordat het dorphuis beduidend minder is verhuurd t.o.v. 2015 (geen uitvoering D.E.K. en Vriendenkring, geen Summerschool in 2016, geen uitvaarten, geen bijeenkomsten 600 jaar stad meer). Komende zomer zal er in het dorpshuis wel weer een Summerschool zijn.

De kosten van gas en elektra zijn hoog. De dorpscommissie heeft het idee om zonnepanelen te plaatsen. Mogelijkheden worden onderzocht.

Guido neemt in januari 2018 afscheid als penningmeester en dorpscommissielid.

8. Jaarverslag 2016 van de beheercommissie

Dieneke Dankers is woordvoerder. In september zijn de verenigingen uitgenodigd met de vraag feedback te geven op de manier van werken van de beheercommissie. Belangrijke punten uit het overleg waren o.a. de wens voor nieuwe zaalstoelen en het voorstel om de kachel eerder aan te doen.

In oktober is besloten om de bierprijs te verhogen: glas €1,75 en flesje €2,00.

Er zijn plannen om de hal, grote zaal en toneel te schilderen. Het wachten was op een inspectieronde van Jan Commandeur en Joop Groeskamp.

Het afgelopen jaar is een einde gekomen aan het jeugdhonk. De beheercommissie gebruikt een gedeelte van het jeugdhonk om drank etc. neer te zetten (i.p.v. op het oude toneel).

Ria Ridderinkhof heeft besloten de beheercommissie te verlaten met ingang van het nieuwe seizoen. Zij wordt nu al bedankt voor haar tijd en werkzaamheden.

9. Jaarverslag 2016 van de feestcommissie

Remco Vollema is woordvoerder. Hieronder puntsgewijs de activiteiten waarvoor de feestcommissie zich heeft ingezet en de ontwikkelingen binnen de feestcommissie.

· Hoornder hike

· Intocht Sinterklaas

· Ouwe Sunderklaas

· Nieuwjaarsborrel

· Playbackshow

De Hoornder hike was een succes. Er waren meer dan voldoende deelnemers. De commissie heeft positieve feedback ontvangen over de opdrachten. Het aantal speulers dat meedeed aan Ouwe Sunderklaas blijft op niveau. In januari is een nieuwjaarsborrel georganiseerd en die is goed bezocht. De band Hip Shake was aanwezig voor de muziek.

De afgelopen periode hebben zich vier nieuwe leden aangemeld: Saar Groot, Len Goënga, Wouter Lap en Gitta Witte. De feestcommissie anno maart 2017 bestaat uit Remco Vollema, Sander en Jacco Vermeulen en bovenstaande nieuwe leden.

10. Verslag subcommissie IJsclub de Geul

Hans Zijm presenteert a.d.h.v. foto's. Er wordt binnen de club vnl. vergaderd via whats-app. De afgelopen winter was het ijs twee maal bijna dik genoeg. Helaas, heeft de ijsmeester moeten concluderen dat het ijs niet dik genoeg was om de ijsbaan te openen. Een middag is er door een enkeling geschaatst.

11. Verslag subcommissie 'Kunstwerk Den Hoorn'

Herman Bakker doet verslag. Het Texelfonds heeft €15000 beschikbaar gesteld aan de dorpscommissie voor een kunstwerk. De dorpscommissie heeft een subcommissie in het leven geroepen om na te denken over een geschikte plek. De commissie bestaat uit Nettie van de Brake, Joop Groeskamp, Nel Bertrand, Marinus Sträter en Herman Bakker.

De voorkeur gaat uit naar een kunstwerk dat ook als zitplek kan fungeren. De commissie heeft onderzoek gedaan naar een geschikte plek. Het (vernieuwde) pleintje bij Goënga is daarbij afgevallen. Gedacht wordt nu aan de hoek Lage wegje - Kerkstraat. Overleg met belanghebbenden moet nog plaatsvinden. Als de plek vastligt zullen verschillende kunstenaars worden uitgenodigd om een ontwerp te maken. De (een selectie van de) ontwerpen zullen worden gepresenteerd aan de Hoornders.

De dorpscommissie zal eigenaar worden van het kunstwerk. Onderhoud komt voor rekening van de dorpscommissie.

12. Jaarverslag brievenbewaarder

Evelien Berbée is de brievenbewaarder. Evelien vertelt dat er op de rekening €769,58 staat. Het afgelopen jaar is er €1,13,- aan rente bijgeschreven. Daarnaast is het spaarbankboekje gegroeid met €153,53 (5% van de donaties ontvangen in 2016).

13. Stichting Hoornder Donderdagen

Henk van Leeuwen is aanwezig namens de stichting. Afgelopen jaar is er een enquête verspreid over de beleving van de Hoornder Donderdagen. 50 enquêtes zijn geretourneerd, waarvan 43 met positieve reacties/feedback. Daarnaast zijn er verschillende suggesties gedaan: themamarkten, touwtrekken, Hoornder karakteristiek terugbrengen.

In de periode van 6 juli tot 31 augustus zullen er negen markten georganiseerd worden (w.o. dag van het schaap, ringsteken, landbouwdag, kunstmarkt en eigen-productenmarkt). Leen Bouthoorn zal komende zomer opnieuw marktmeester zijn.

De stichting is op zoek naar twee vrijwilligers (reserve marktmeester en toekomstig penningmeester). Bettie de Leeuw heeft aangegeven te willen stoppen.

De stichting heeft een nieuwe website: www.hoornderdonderdag.com. Er wordt gebruik gemaakt van sociale media als facebook en pinterest. De stichting heeft de wens dat de website gelinkt kan worden aan de Hoornder website (texeldenhoorn.nl).

14. Stand van zaken Jan Drijverschool

Via de Hoornder wordt ieder op de hoogte gehouden, updates volgen.

23 januari jl. was er een dorpsbijeenkomst waarbij ideeën zijn verzameld door de werkgroep. De werkgroep zal de verzamelde ideeën verwerken tot één of twee voorstellen die half april aan het dorp gepresenteerd zullen worden.

Het plan zal worden ingediend bij de gemeente. Als het college instemt zal de werkgroep worden ontbonden. Een nieuwe werkgroep zal worden opgesteld om de zaak te verwezenlijken.

Bart Witte vraagt of dit alles geen verloren energie is, omdat er geluiden zijn dat er al vergaande plannen (schijnen te) zijn met Omring. De werkgroep zet door en ventileert hoe dan ook de mening van het dorp.

15. Rondvraag

Bart Scholten

*Energie dorpshuis:
M.b.t. het besparen/reguleren van het energie geeft Bart een tip over het aansluiten van het dorpshuis bij Texsol. De Hoeksteen is aangesloten bij deze organisatie. Opwekking van energie vindt plaats bij Axel Lap aan de Witteweg.

*Parkeren:
De parkeerruimte achter de Hoeksteen kan wellicht ondergebracht worden binnen het Texelvignet met als doel om de Kerkstraat te ontlasten.

*Diek verkeershindernis:
Bart ventileert opnieuw zijn zorgen m.b.t. de snelheid van het verkeer op Diek. De dorpscommissie gaat met bewonerscluster in overleg.

Herman Ridderinkhof

*Inn de Knip:

Weet de dorpscommissie dat Inn de Knip na 21.00 uur open mag? Openingtijden tot 21.00 uur was immers een van de randvoorwaarden. De dorpscommissie is op de hoogte.
In het nieuwe bestemmingsplan is een wijziging aangebracht waardoor In de Knip open mag blijven zoals elk ander horecaverblijf. De dorpscommissie heeft al navraag gedaan bij de gemeente, maar tot nu toe nog geen antwoord ontvangen.

Arie Lap

*Bestemmingsplan:
Arie is van mening dat wijzigingen in het bestemmingplan duidelijk bekend gemaakt moet worden en dat de dorpscommissie hier een rol in zou kunnen/moeten spelen.

*Belijning op de weg:
De Amaliaweg en het Lage wegje zijn erg opgeknapt nu er graskeien liggen. Arie zou graag zien dat er belijning aan de zijkanten van de beide wegen wordt geplaatst. De dorpscommissie doet navraag Piet Bolier.

*Communicatie:
Arie vraagt naar de communicatie tussen de dorpscommissie en de stichting Loodsen door het landschap. De dorpscommissie wordt door Herman Ridderinkhof goed op de hoogte gehouden.

Bart Witte

*Graskeien - snelheid:
Bart merkt op dat er door de graskeien harder wordt gereden op bepaalde wegen. Hoe breder de weg, hoe harder er wordt gereden.

Harry Bakker

* Feedback aan de gemeente:
Harry vindt dat de belijning van de fietspaden in slechte staat is. Hij heeft dit al aangegeven bij de gemeente (servicebalie), maar heeft echter het gevoel dat er weinig gebeurt met de feedback die hij aan de gemeente levert.

Andre Bakker

* Bebording strand en Loodsmansduin:
Andre is van mening dat er te weinig bebording is voor het strand en Loodsmansduin. Er mist bewijzering bij Kerkstraat - Lage wegje en op ANWB-palen. Op het pleintje bij Goënga wordt regelmatig gevraagd naar de richting van het strand.

Jaap Duinker

* Kerkstraat:
Jaap wil weten wanneer de Kerkstraat open gaat. De dorpscommissie kan hier geen antwoord op geven. Bart Scholten heeft opgevangen dat er na Pasen aan de Kerkstraat gewerkt zal gaan worden.

* Glascontainers:
Jaap merkt op dat de glascontainers worden volgegooid door de horeca en dat er veel glas naast de containers ligt.

Christa Kamminga:

* Watermolenweg:

Christa vraagt of het een optie is om de Watermolenweg op (spitstijden) toegankelijke te maken voor eenrichtingsverkeer. De dorpscommissie kaart het opnieuw aan bij de gemeente.

Henk Wessels:
* Herinrichting dorpsplein:
Henk vraagt hoe het dorp in kennis wordt gesteld m.b.t. de herinrichting van het dorpsplein. Herman Ridderinkhof antwoordt dat er in het dorpshuis een avond belegd wordt. Datum is nog niet bekend. De dorpscommissie weet dat de werkzaamheden over de zomer heen getild worden. De dorpscommissie zal verdere informatie inwinnen.

16. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.52 uur (na de presentatie).

Evelien Berbée, 2017-04-23

(wijzigingen, vergissingen en tikfouten voorbehouden)

TOP