CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Invulling Jan Drijverschool

Hieronder de rapportage over de invulling van Jan Drijverschool en het schoolterrein van de dorpscommissie van eind mei 2017 Inhoud

1. Aanleiding
2. Samenvatting
3. Inleiding
4. Werkgroep
5. Dorpsbijeenkomst 23 januari 2017
6. Resultaten 23 januari 2017
7. Vervolg werkgroep
8. Dorpsbijeenkomst 21 april 2017
9. Conclusies werkgroep
10. Vervolg
11. Bijlagen: Ecohof Texel, s.v. ZDH en Harry Bakker

1. Aanleiding
• De sluiting van de Jan Drijverschool na het schooljaar 2012/2013.
• Wat te doen met de school, wat gebeurt er met de gymzaal, speeltoestellen en trapveldje.

2. Samenvatting
• Het schoolgebouw inclusief de gymzaal en het schoolterrein moeten een vitaal onderdeel van Den Hoorn blijven.
• Schoolgebouw inclusief de gymzaal behouden.
• Schoolgebouw gebruiken voor activiteiten die voldoende huuropbrengsten opleveren voor onderhoud etc.
• Schoolterrein gebruiken voor betaalbare huur-/koopwoningen voor (jonge) Hoornders, parkeren op eigen terrein, speeltoestellen, speelweide/trapveldje.

3. Inleiding
Tijdens de openbare bijeenkomst tussen het College en de dorpscommissie op 4 november 2013 kwam de na het schooljaar 2012/2013 gesloten Jan Drijverschool aan de orde.
Wat te doen met de school?
De wethouder meldt: “De gemeente is voorstander van in overleg blijven met de dorpscommissie, waarbij de dorpscommissie fungeert als spreekbuis voor de bevolking. De inwoners dienen dan ook wel ideeën kenbaar te maken bij de dorpscommissie”.

Op 1 mei 2014 werd de school beschikbaar gesteld aan de stichtingen Drijverhuus en Verzamelpost.

De dorpscommissie kwam in september 2014 een procedureafspraak overeen met de wethouder.
Afgesproken werd o.a. om in maart 2015 een dorpsoverleg te houden over de toekomst van de school.
De dorpscommissie verzocht de gemeente om de hiervoor benodigde (financiële) randvoorwaarden/spelregels te verstrekken.
Deze werden echter niet verstrekt, ook niet na diverse keren aandringen.

Toen op 20 maart 2015, tijdens de openbare jaarvergadering van de dorpscommissie, plannen voor de Jan Drijverschool gepresenteerd werden door de stichtingen Drijverhuus en de Verzamelpost en s.v. ZDH, bleef het gissen of (financiële) realisatie mogelijk is.
Daarom werd die avond geen besluit genomen welk plan de voorkeur van de aanwezigen kreeg.

Vervolgens werd het wachten op een rapport van de gemeente over de toekomstige invulling van vrijkomende maatschappelijke gebouwen, zoals scholen.
Zo gauw dit rapport er zou zijn, werden ook de benodigde randvoorwaarden bekend.
Dan kon de dorpscommissie opnieuw een presentatie avond organiseren.
Het rapport kwam in oktober 2016, rijkelijk laat dus.

Gelijktijdig met de rapportpresentatie werd bekend, dat het College al had besloten het terrein van de Jan Drijverschool te bestemmen voor een plan van Omring: een woonzorgcentrum voor mensen die 24/7 zorg nodig hebben.

Geen rekening werd gehouden met eerder geuite wensen vanuit het dorp, zoals behoud gymzaal, speeltoestellen en een speelweide/trapveldje.

Geen rekening werd er gehouden met procedureafspraak (september 2014) tussen de gemeente en de dorpscommissie.
De dorpscommissie heeft laten blijken zeer ontstemd te zijn over de gang van zaken.
Er werd o.a. een boze brief naar het College en ter kennisname naar de raad gestuurd.
De media hebben er indertijd de nodige aandacht aan besteed.
In de raadscommissie, waarin het collegevoorstel werd behandeld om de Jan Drijverschool te bestemmen voor de plannen van Omring, hebben de voorzitters van de stichting Drijvershuus en de dorpscommissie ingesproken en gewezen op de procedure zoals 3 jaar geleden afgesproken. Gelukkig was de raadscommissie het eens met de insprekers en gaf de dorpscommissie alsnog de gelegenheid opnieuw een dorpsbijeenkomst te organiseren.

4. Werkgroep
Ter voorbereiding van de dorpsbijeenkomst heeft de dorpscommissie een brede werkgroep samengesteld.
De werkgroep bestaat uit (soms wisselende)vertegenwoordigers van:
• de dorpscommissie (Joop Groeskamp, Ruud Wilner en Guido Schuijl),
• stichting Drijverhuus (Gerard Bakker, Cor van Heerwaarden en Nettie van de Brake),
• s.v. ZDH (Nico van Heerwaarden, Mike de Bruijn en Louis Bakker),
• stichting Oase (Willie Leufgen en Marianne van Lier),
• de ondernemersvereniging (Eddy Vermeulen),
• en de heren Joop Vlaming, Herman Ridderinkhof en Chris Peters.

De werkgroep is 3x bij elkaar geweest om de dorpsbijeenkomst van maandag 23 januari 2017 voor te bereiden.
Gesprekken hebben ook plaatsgevonden met gemeenteambtenaar Paul Franssen en Katrijn van der Vlerk van Omring.

Publiciteit voor deze avond is geweest in het dorpsblad de Hoornder (november t/m januari), Texelse Courant, Texel Plaza en de Helderse Courant.

In het dorpsblad de Hoornder van januari 2017 meldt de werkgroep:
Het gebied van de Jan Drijverschool is een belangrijke en vooral grote locatie in het dorp. Dus is het van belang dat het dorp haar mening kan geven over de gewenste invulling.
De vraag die moet worden gesteld is: wat heeft het dorp nog nodig, waarmee wordt de vitaliteit en de kwaliteit van het dorp bevorderd.
De vraag beantwoorden is niet eenvoudig. Daarom is de bijeenkomst op 23 januari 2017 zo van belang.
Waar kan je aan denken?
Enkele suggesties van onze kant:
- gelet op de grootte van het gebied zou je kunnen denken aan een combinatie van plannen.
- ook om het financieel haalbaar te maken.
- bijvoorbeeld:
• cultureel centrum (Drijverhuus, MOK)
• woningen (jong/oud/zorg)
• parkeren op eigen terrein
• gymzaal in combinatie met fysiotherapeuten/sportschool
• speelgelegenheid voor de jeugd
• werkplekken (zoveel mogelijk geluidsarme activiteiten)
• bij nieuwbouw onderzoeken of een kelder mogelijk is

Er is inmiddels meer bekend over de (financiële) voorwaarden die gelden voor het gebied:
• het gebied van de Jan Drijverschool is 6000 m² groot.
• heeft in de gemeentelijke financiële administratie een boekwaarde van € 288.000.
• heeft een maatschappelijke bestemming, zie voor de hiervoor geldende regels het nieuwe bestemmingsplan van Den Hoorn op de website van de gemeente.
• een bestemmingsplanwijziging, bijvoorbeeld om er woningen te mogen bouwen, is niet vanzelfsprekend en neemt flink wat tijd in beslag.
• beleidsnota’s, zoals de detailhandelvisie, woonvisie, verblijfsrecreatie, kunnen ook invloed hebben op de plannen.

5. Dorpsbijeenkomst 23 januari
Maandag 23 januari 2017 werd in het dorpshuis over de toekomst van de Jan Drijverschool gesproken.
Er waren 65 bewoners gekomen.

Vóór de pauze werden presentaties gegeven door:
• de dorpscommissie (de gang van zaken tot dan toe en hoe verder te gaan),
• stichting Drijverhuus (gang van zaken tot dan toe en blijven streven naar een cultureel centrum voor Den Hoorn),
• s.v. ZDH (behoud gymzaal en eerder gepresenteerd plan voor invulling van het JD school terrein)
• Omring (het plan voor nieuwbouw in Den Hoorn werd verduidelijkt).

Over de presentaties konden vragen worden gesteld. Vooral over de plannen van Omring werden veel vragen gesteld.
De antwoorden op de vragen zullen in elk geval tot meer duidelijkheid hebben geleid.

Na de pauze waren de bewoners aan de beurt.
Iedereen kreeg de gelegenheid met voorstellen, opmerkingen, vragen te komen.
Hiervan werd goed gebruik van gemaakt.

6. Resultaten 23 januari
Tijdens de bijeenkomst in het dorpshuis zijn door 24 van de 65 aanwezige Hoornders ideeën/opmerkingen/plannen naar voren gebracht.
Ook na 23 januari zijn nog plannen ingediend.

De plannen/ideeën/opmerkingen:
1. Behoud van het schoolgebouw plus op het schoolterrein bouwen van betaalbare huur-/koopwoningen, ook om doorstroming in het dorp te bevorderen en voor behoud van de vitaliteit van dat gebied voor het dorp.
2. Behoud gymlokaal, speelweide/trapveldje en speeltoestellen
3. Ideeën voor gebruik van het schoolgebouw voor:
• een Texels Informatie Centrum (over natuur, imkerij, landbouw, presentaties over veeteelt, akkerbouw, bollen, met een educatief karakter zoals Drijverhuus), mogelijkheden voor lesruimte, sport en spel, circuit maken voor aansprekende spelvormen,
• dependance van Kaap Skil (dorp van loodsen, geschiedenis loodsendorp),
• educatieve functie waar een echt vak geleerd kan worden,
• weekendcursussen, scholen die er activiteiten gaan doen,
• herstart Drijverhuus
• culturele activiteiten
• (zorg)woonappartementen
• rusthuis voor oude kunstenaars
• uitoefenen van (geen lawaai veroorzakende) beroepen,
4. Verder nog:
• Parkeren op eigen terrein,
• In de winter ijsbaan op schoolplein,
• ZDH naar JD school verplaatsen en woningen en Omring op huidig ZDH veld,
• Vrije woonkavels,
5. Geen draagvlak voor de plannen van Omring.

7. Vervolg werkgroep
Na 23 januari is de werkgroep nog 2 keer bij elkaar geweest.
Gesproken is nog met stichting Ecohof Texel en met stichting WarmThuis.

Stichting Ecohof Texel heeft haar uitgebreide plan (zie bijlage 1) met de werkgroep besproken.

Stichting WarmThuis doet op Texel onderzoek naar kleinschalige huisvesting (6 tot 8 personen) voor mensen met dementie, in opdracht van de stichting Texelse Dageraad.
Besproken is of ook de Jan Drijverschool hiervoor in aanmerking kan komen.
In de school zelf of nieuwbouw op het terrein.
Stichting WarmThuis neemt dit mee in haar onderzoek.

De werkgroep ziet verder een duidelijke rode draad uit de bijeenkomst van 23 januari:
• Behoud van gymzaal, speeltoestellen, speelweide/trapveldje.
• Behoud van het schoolgebouw (te bewaren wederopbouwstijl, gevoel en betekenis van de school voor het dorp ) en hierin activiteiten/wonen/zorgwoningen.
• Woningbouw, betaalbare woningen voor Hoornders op het terrein van de school.
• Geen voorstander voor de vestiging van Omring, te grootschalig en niet aantrekkelijk (vitaliteit) voor het dorp.

8. Dorpsbijeenkomst 21 april 2017
Vrijdag 21 april 2017 werd in het dorpshuis verder over de toekomst van de Jan Drijverschool gesproken.
De werkgroep presenteerde haar conclusie en adviezen. Er waren 48 bewoners gekomen.
Publiciteit voor deze avond is geweest in het dorpsblad de Hoornder (februari t/m april), Texelse Courant en Texel Plaza.

De conclusies en adviezen van de werkgroep zijn (met wat kleine correcties,die in dit definitieve advies zijn meegenomen) door de aanwezigen unaniem geaccordeerd!!!!

Naar de mening van de werkgroep kunnen daarom de bij punt 9 vermelde conclusies en adviezen gezien worden als een door het dorp gedragen advies richting de gemeente.

9. Conclusies en adviezen van de werkgroep

9.1 Schoolgebouw:
• Om de leefbaarheid qua voorzieningen op peil te houden is het na het verdwijnen van de voorziening basisschool voor het dorp moeilijk verteerbaar om ook de voorzieningen gymzaal, speeltoestellen en speelweide/trapveldje kwijt te raken!
• Om de gymzaal te behouden ontkom je er niet aan om de gehele school te behouden.
• Dit vanwege de stedenbouwkundige uitstraling (verkregen informatie van de gemeente).
• Op zich prima!!!! omdat vele Hoornders aan hebben gegeven de meer dan 60 jaar oude school te willen behouden als karakteristiek deel van Den Hoorn.
• Advies:
• Behoud van het hele schoolgebouw, dus inclusief de gymzaal.
• Streven naar een zodanig gebruik van de school dat er voldoende (huur)inkomsten uit gehaald kan worden voor het onderhoud enz. van de gehele school (incl. de gymzaal).

9.2 Gebruik van het schoolgebouw:
• De activiteiten die in de school kunnen plaatsvinden zijn divers (zie bij punt 6.3 Resultaten 23 januari).
• Advies:
• Buiten het gebruik van de gymzaal wil/kan deze werkgroep geen definitieve invulling geven voor het schoolgebouw. Dat zal nader overwogen moeten worden wanneer de gemeente besluit verder te willen gaan met het dorpsvoorstel.
• Doel moet wel zijn naar een zodanig gebruik van het schoolgebouw dat er voldoende huurinkomsten uit voortkomen. De mogelijkheid is er (zie bijvoorbeeld het plan van s.v. ZDH , zie bijlage 2) om (zorg- woningen en bedrijfs- en/of andere activiteiten in de school te combineren. Dit is dus een reële, financieel aantrekkelijke optie

9.3 Schoolterrein:
• Behoud van de speeltoestellen en een speelweide/trapveldje
• De wens om meer betaalbare woningen voor jongeren/starters te realiseren, werd vaak genoemd. Deze woningen kunnen gerealiseerd worden op het terrein van de school, vooral achter de school (Zie ook bijlage 3 van Harry Bakker).
• Afhankelijk van de behoefte kan gedacht worden aan een aantal één en/of tweekamerwoningen tot kleine gezinswoningen.
• Hoeveel woningen er gebouwd kunnen worden hangt uiteindelijk af van de definitieve invulling. Een aantal van 10 wordt als haalbaar gezien. Volgens een onderzoek van Woontij is er vraag naar woningen van 65 m2.
• In de Woonvisie Texel is ruimte gereserveerd voor marktinitiatieven en bewonersinitiatieven die aantrekkelijk zijn en tegelijkertijd ook passen bij de doelstellingen van het Texelse woonbeleid, zoals het vraag gestuurd bouwen.
• De gemeente Texel wil circa 70% van de benodigde woningbehoefte in harde woonplannen vastleggen en 30% experimenteerruimte laten.
• Hierbij wordt gedacht aan een goede invulling van kansenlocaties die (on)verwacht vrijkomen, voornamelijk in de kleinere kernen.
• Voorbeelden zijn EcoHof en plannen voor herontwikkeling van voormalige scholenlocaties zoals “Voor Mekaar in Oosterend".
• Ook worden op dit moment ontwerpen voor “tijdelijke” en duurzame woningconcepten aangeboden en ontwikkeld die niet vallen onder de reguliere regelgeving voor permanente bewoning.
• Er kan gewerkt worden met nieuwe bouwvormen en (experimentele) duurzame materialen, zodat er een voorbeeldproject gemaakt kan worden (Texel als proeftuin).
• Gelet op de ligging van de school en de te bouwen woningen op het schoolterrein kunnen zonnepanelen in (een flink deel van) de elektriciteitsbehoefte voorzien.
• Door de hierboven genoemde activiteiten zal rekening moeten worden gehouden met het herindelen van het gehele terrein, inclusief het parkeren.
• Om de auto’s minder prominent in beeld te hebben, kan gewerkt worden aan verdekt of verdiept parkeren.
• De entree van het plan zal een goede uitstraling moeten hebben. De kunstcommissie Den Hoorn is bereid te kijken of het TESO/Texelfonds kunstwerk hier aan kan bijdragen.
• De stichting Loodsen door het Landschap wil graag een klein deel van de zuid-west hoek gebruiken voor een wandelpad van de camping naar Den Hoorn. Een mooie aanvulling van het wandelpadenplan, genoemd in het dorpsontwikkelingsplan.
• Advies:
• Realiseren woningbouw, herinrichten terrein inclusief speeltoestellen, een speelweide/trapveldje, mogelijkheid wandelpad overwegen.

9.4 Hoornder woningcorporartie
• Advies:
• Overwogen kan worden voor dit project een eigen Hoornder wooncorporatie op te richten. Hierdoor kan de toewijzing van de woningen ook in de toekomst beter gereguleerd worden dan bij koopwoningen.

9.5 Financiering:
• Advies:
• Er zal een financieel plan gemaakt moeten worden voor de realisering van het project.
• Dit zal nog de nodige inspanning vergen.
• Te denken valt aan crowdfunding/obligaties, maar zeker zullen externe bronnen nodig zijn.
• Hier zal nader onderzoek voor nodig zijn (kosten!), wanneer de gemeente besluit verder te gaan met het dorpsvoorstel.

9.6 Locatie
• De locatie is zeer belangrijk voor het dorp.
• Deze locatie is voor Den Hoorn een grote locatie, die goed kan bijdragen aan de vitaliteit van het dorp.
• Advies:
• Het is de laatste locatie in het dorp die ontwikkeld kan worden tot een belangrijke, levendige en dus voor het hele dorp van belang zijnde vitaal dorpsdeel.
• Het plan om deze locatie te bestemmen voor een Omring zorgcomplex wordt niet door het dorp gedragen. Het plan van Omring is goed en noodzakelijk voor Texel, maar voor het kleine Den Hoorn te grootschalig. Het zal de vitaliteit van Den Hoorn niet ten goede komen.

10. Vervolg
De door de dorpscommissie ingestelde werkgroep zal de door het dorp gedragen rapportage via de dorpscommissie aan het College en de raad aanbieden.
De werkgroep blijft actief totdat het College een besluit heeft genomen.
Wanneer het College besluit verder te gaan met het dorpsplan, is de taak van deze werkgroep volbracht en zal worden opgeheven.
De werkgroep gaat er dan van uit dat de gemeente in overleg met de dorpscommissie een vervolgtraject bepaalt.
Het proces zoals het in Oosterend in gang is gezet, kan als voorbeeld dienen.
Wanneer het College besluit niet met het dorpsvoorstel verder te gaan, zal de werkgroep kijken hoe verder te handelen.

De werkgroep.

11. Bijlagen

11.1 Ecohof Texel

Idee voor de Jan Drijverschool 2.0
Vooraf
Dit idee is ontstaan na het bijwonen van de bijeenkomst op 23 januari j.l. in De Waldhoorn.
Ik heb daar met heel veel belangstelling en veel respect voor de organisatie en het verloop van de avond alle ideeën aangehoord die de betrokken mensen hebben geopperd.
Aan het eind van de avond had ik er zo’n goed gevoel over, dat ik naar Joop toestapte en hem vroeg of ik alsnog mijn idee eerst met mijn achterban (EcoHof Texel) kan voorleggen en dan later zou kunnen indienen. Gelukkig gaf Joop aan dat er nog voldoende tijd en ruimte was tot het weekend van 28/29 januari 2017.
Inmiddels is dit idee ook in de bestuursvergadering van EcoHof besproken en iedereen is er erg enthousiast over en wil graag dat we dit idee bij de dorpscommissie voorleggen.

Het idee/concept voor de Jan Drijverschool, de gymzaal en het buitenterrein
Het idee is om de voormalige Jan Drijverschool, bestaande uit een schoolgebouw met zes lokalen, een kantoorruimte en een gymlokaal op een terrein van 6000 m² te behouden.
De wens om de historie en het gevoel omtrent de betekenis van de Jan Drijverschool blijft daarmee gewaarborgd en levert een bijdrage aan de vitaliteit van het dorp.

De kern van dit idee is het samengaan met deze drie onderdelen:

1. Educatie-mogelijkheden voor klein en groot
2. Behoud van het gymlokaal + speeltoestellen + trapveldje
3. Woningbouw door middel van een eigen “Hoornder” woningcoöperatie

Toelichting
Ad 1: Schets van de educatie-mogelijkheden in het gebouw

1. Gymzaal om de huidige activiteiten te behouden
2. Lokaal voor een Texels Info Centrum: museum m.b.t. Het Loodsenproject;
De Texels Eigen Producten etc. bv. rondom thema landbouw
3. Lokaal als een centrale ontmoetingsruimte, met extra vergader, les- en
studieprogramma’s
4. Lokaal voor kunst en cultuur, ook activiteiten
5. Lokaal voor kinderclubs, -activiteiten, -opvang
6. Lokaal voor kookcafé: gezamenlijke kookmaaltijden bereiden (ouderen,
alleenstaanden, gezinnen, texelse groenten, fruit etc.)
7. Lokaal (afsluitbaar) voor meester/gezel praktijklessen, zoals houtbewerking, digitale
kennisoverdracht, metselen.
8. Vrij in te delen ruimte
9. Wanden van lokalen en gangen beschikbaar maken en houden voor presentaties etc. specifiek voor Hoornder (museale) vondsten, kunstenaars en aankondigingen.
Parkeren op eigen terrein om overlast voor de buurt te verkleinen

Deze opsomming is gebaseerd op wat ik op de bijeenkomst heb gehoord en in deze schets gerealiseerd zou kunnen worden.
Ad 2: Behoud van gymzaal, speeltoestellen, trapveldje en school

Er zal een financieel plan moeten worden opgesteld die een eventuele aanschaf en het onderhoud van de school en de gymzaal kan verantwoorden. Wellicht is een crowdfunding-actie hierbij zinvol, maar ook de waarde die de bewoning van de nieuw te bouwen woningen met zich meedragen.(zie ook ad.3 punt 4).

Ad 3: Woningbouw op de Jan Drijverschool 2.0 locatie

Het idee is om met de bouw van (zeer diverse en flexibele zorg-) woningen
mede-verantwoordelijkheid te laten dragen door de bewoners van de nieuw te bouwen huizen / appartementen voor de (mede)exploitatie van de Jan Drijverschool 2.0 inclusief de gymzaal!

Overwegingen
Allereerst: wellicht is er misschien helemaal geen bestemmingsplanwijziging nodig om woningen op de locatie van de vm. Jan Drijverschool te kunnen bouwen!

1. Een eigen woningcoöperatie oprichten: we kunnen ook zelf een woningcoöperatie oprichten die de bouw en de verhuur van de gebouwde woningen in eigen beheer neemt en daarna verhuurt aan de bewoners van de gebouwde woningen. Het voordeel van een eigen (kleinschalige) woningcoöperatie wordt alom in den lande en door het Rijk gestimuleerd en uitgeprobeerd (zie hiervoor Platform 31.nl).
Misschien een eigen Woningcoöperatie Den Hoorn oprichten?? Ik stem voor!

2. Buiten de regelgeving bouwen: er worden op dit moment veel ontwerpen voor ‘tijdelijke’ en duurzame woningconcepten aangeboden en ontwikkeld, die niet vallen onder de reguliere regelgeving voor permanente woningbouw. Wellicht hoeft er dan geen bestemmingsplanwijziging ingediend te worden voor een eventuele woningbouw op de locatie van de vm. Jan Drijverschool.

3. Wanneer we denken aan woningbouw, in welke vorm dan ook, willen we graag werken met nieuwe bouwvormen en experimentele duurzame materialen, zodat we er een uniek voorbeeldproject van zouden kunnen maken.
In de nieuwe woonvisie van de gemeente Texel is deze experimenteerruimte vastgesteld. https://www.texel.nl/mozard/document/docnr/2325143 pag. 20.

4. Financiering
Voor de financiering denken we aan twee mogelijkheden:
A. Eigen financiering door middel van crowdfunding van Hoornders die de aankoop van de Jan Drijverschool, inclusief het gymlokaal mogelijk maken. Daarnaast zal er financiering vanuit externe bronnen nodig zijn. De prijs van de aanschaf van de vm. school en terrein is bekend maar andere overwegingen zijn ook wenselijk.
B. In een (op te richten) Stichting Hoornder Woningcoöperatie die garant staat voor de financiering, het ontwerp en de bouw van de woningen (vergelijkbaar met Woontij, maar nu alleen voor dit JD project) en verhuurt de woningen aan de bewoners die allen deel uitmaken van de Stichting Hoornder Woningcoöperatie i.o.
C. Bij de verhuur aan een bewoner wordt een mede-verantwoordelijkheid gevraagd voor het bijdragen aan het (financieel) onderhoud van school en gymlokaal.

5. Woningbouw kan heel gedifferentieerd worden naar eigen behoefte, bijvoorbeeld voor jongeren een eenkamer appartement, samenwonenden een tweekamerappartement, jonge gezinnen een driekamerappartement, enzovoort tot een kangoeroewoning waarin een gezin de zorg voor een ouder iemand kan regelen en toch zelfstandig kan blijven wonen tot aan het feit dat de oudere echt niet meer alleen kan wonen.

6. Kunnen we huizen bouwen die meegroeien en meebewegen qua oppervlakte gedurende ons leven?

7. Kunnen we misschien als dorpsgemeenschap een aantal zorgwoningen (bijv. voor dementerenden) in eigen beheer nemen en hen in hun eigen omgeving laten leven samen met familie en buren?

Graag wil ik hier het volgende aan toevoegen:
Het hierboven beschreven voorstel is besproken in de bestuursvergadering van de Stichting EcoHof Texel en het is met een groot enthousiasme begroet.
Nadrukkelijk willen we hier aangeven dat we zowel individueel als gezamenlijk graag willen meedenken en meedoen om zo’n idee mee te willen verwezenlijken in Den Hoorn.
Zowel binnen de gemeente Texel en als particulier hebben wij onze drie uitgangspunten steeds naar voren gebracht: ecologisch bouwen en wonen, gemeenschapszin en zorg en zingeving.
Deze uitgangspunten een plek te geven in een bepaalde manier van bouwen, wonen, leven en welzijn in Den Hoorn!!

Joke Overbeeke,
ook namens het bestuur van Stichting EcoHof Texel.

Den Hoorn, 29 januari 2017.
11.2 s.v.ZDH
PLAN JAN DRIJVERSCHOOL: WONEN – WERKEN - SPORTEN
20 maart 2015

De sv ZDH wil de voormalige Jan Drijverschool in zijn geheel overnemen en vervolgens ontwikkelen voor ‘wonen, werken en sporten’. Volgens ons kunnen er diverse woningen in het gebouw worden gerealiseerd. Daarnaast is er ruimte voor bedrijvigheid. Uiteraard wil sv ZDH de gymzaal behouden. Daarbij gaat ZDH uit van de volgende punten:

1. Gehele project wordt gedragen door de leden van sv ZDH.
2. Breed draagvlak binnen het dorp Den Hoorn creëren.
3. Gymzaal is van groot belang voor leden sv ZDH.
4. Ontwikkeling project in handen van sv ZDH bestuur.
5. Leefbaarheid van het dorp vergroten (jonge gezinnen).
6. Deskundigheid en ervaring van sv ZDH bestuur/leden en Hoornder ondernemers.
7. Vijf Woningen met mogelijkheid tot kangoeroe (zie E-F).
8. Alle woningen met zonneterras.
9. Bedrijvigheid: o.a. fysiotherapie, bouwbureau, makelaardij, yoga, beautycentrum.
10. Bewegingsvormen ½ uur per dag ism Hanze Hogeschool Groningen.
11. Expositieruimte in de gangen.
12. Speeltoestellen intact laten en mogelijk uitbreiden – picknick veld.
13. Seizoenentuin.
14. Verhard speelterrein (schaduwzijde) als parkeerterrein.
15. Zonnecollectoren (zuidzijde). Alle energie centraal met tussenmeters.
16. CV-ruimte intact + 3 toiletten + conciërge-ruimte.
17. Intentie is zelfstandig project draaien.
18. Financiering met behulp van obligaties net als destijds met de verbouw van de kleedkamers van sv ZDH.

11.3 Harry Bakker

TOP