CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Notulen jaarvergadering 2018

Openbare jaarvergadering dorpscommissie Den Hoorn

Vrijdag 16 maart 2018

Aanwezig namens het bestuur: Joop Groeskamp (vz.), Charlotte Lorier, Ruud Wilner, Paul ter Steege, Salko de Wolf, Renske van de Tempel, Arjen Lap en Evelien Berbée (verslag)

Aantal Hoornders aanwezig: 29

1. Opening
Joop opent de vergadering en heet een ieder welkom.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er is afbericht gedaan door Henk van Leeuwen, Joop en Mieke Vlaming, Kees en Nel Betrandt, Siem Groot en Dineke Dankers, Remco Vollema, Len Goenga, Wouter Lap.

3. Bestuursmutaties
De dorpscommissie heeft in januari 2018 afscheid genomen van Guido Schuijl. Arjen Lap en Renkse van de Tempel zijn toegetreden. In de bestuursvergadering van december 2017 is Charlotte Lorier met ingang van januari 2018 benoemd tot bestuurslid/penningmeester. Joop Groeskamp en Ruud Wilner zijn voor drie jaar herbenoemd. Het bestuur bestaat anno 2018 uit acht leden.

4. Notulen openbare jaarvergadering 17 maart 2017
Het volledige verslag heeft in de Hoornder gestaan.

Andre Bakker vraagt naar de bewegwijzering richting het strand. Hij geeft aan dat de gemeente er niets aan doet. De dorpscommissie bespreekt dit punt nogmaals met de gemeente.

Marie-Louise Wiesman stelt een vraag over de sluitingstijden van Inn de knipp. De dorpscommissie heeft een intensieve mailwisseling gehad met de gemeente. De dorpscommissie heeft (nog) geen bevredigend antwoord gekregen. De mailwisseling staat opnieuw op de agenda voor de bespreking met de dorpscoördinator van de gemeente (Piet Bolier).

Arie Lap geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat de dorpscommissie informatie verstrekt over bestemmingswijzigingen. Herman Ridderinkhof vertelt iets over de voorgeschiedenis m.b.t. de openingstijden van Inn de Knipp. Joop benadrukt dat de intensieve mailwisseling hier een gevolg van is.

5. Jaarverslag 2017 van de secretaris
Het jaarverslag wordt voorgelezen door secretaris Ruud Wilner. De termijn van het verslag loopt van januari 2017 t/m december 2017.

Bestuursmutaties:
Het afgelopen jaar hebben we het bestuur kunnen versterken met Renske van de Tempel in april en Arjen Lap in oktober.
In december is Charlotte benoemd per januari 2018. Tevens zijn Joop en Ruud voor 3 jaar herbenoemd.

Periodieke vergaderingen:
De dorpscommissie vergaderde maandelijks op de laatste woensdagavond van de maand, behalve tijdens het zomerreces juli en augustus. Er zijn geen extra vergaderingen geweest. Daarnaast kwam het dagelijks bestuur regelmatig bij elkaar voor de lopende zaken. Besluiten werden echter alleen door het voltallige bestuur genomen tijdens de reguliere vergaderingen.

Overleg met dorpscoördinator van de Gemeente:
De dorpscommissie heeft drie keer een overleg gehad met de dorpscoördinator van de gemeente Piet Bolier. Zaken die hier zoal aan de orde gekomen zijn:
Snelheidsmetingen Diek
Bermenbeheer
Groenbeheer
Dorpsplein Goënga
Parkeren
Bewegwijzering
Voetpaden
Wegbeheer
Fietspaden
Commissies en Vergaderoverleggen:
Het afgelopen jaar was toch weer een bedrijvig jaar en heeft de dorpscommissie aan diverse overleggen deelgenomen, dan wel schriftelijk gereageerd of ingesproken, zoals bij:
Werkgroep herbestemming Jan Drijverschool
Evaluatie Verlichtingsplan
Nationaal Park Duinen van Texel
Rabo Sponsortocht
Woonvisie
Bewoners Vereniging Texel
Kleine Knelpunten Mobiliteit
ABC-Nova
Gemeente
Klankbordgroep Wonen

Subgroepen:
Beheercommissie Dorpshuis:
Het dorpshuis wordt volledig zelfstandig, en naar volle tevredenheid, gerund door de beheercommissie samen met een bijzonder enthousiaste groep vrijwilligers. De beheercommissie zal straks haar eigen jaarverslag presenteren.

Feestcommissie:
De feestcommissie heeft het afgelopen jaar wederom op creatieve wijze de haar toegewezen festiviteiten op bijzonder goede wijze georganiseerd. Ook de feestcommissie zal straks haar eigen jaarverslag presenteren.

IJsclub:
Ook de ijsclub, ondergebracht bij de dorpscommissie, zal straks haar eigen jaarverslag presenteren.

Commissie Kunstwerk Den Hoorn:
De commissie Kunstwerk Den Hoorn is verscheidene keren bijeen geweest om een geschikte plek te vinden voor de plaatsing van het dorpskunstwerk. Vooralsnog is nog geen geschikte plek gevonden. Mogelijk kan op het terrein van de Jan Drijverschool een geschikte plek gevonden worden.

Dorpshuis:
Op het dak van het dorpshuis zijn zonnepanelen geïnstalleerd. Binnen 5 jaar zal deze investering zich zelf terug verdiend hebben. Tevens zijn de oude klapstoelen vervangen door nieuwe exemplaren die beduidend beter zitten.

Openbare vergadering DC met B&W:
Het overleg met B&W (nieuwe vorm) is op 1 november gehouden. In plaats van een plenair overleg, is door de gemeente gekozen om vier groepen te formeren en elke groep carrouselsgewijs een kwartier per collegelid te laten overleggen. Hoewel het een proef was, waren de meningen over de nieuwe opzet overwegend positief.

Jeugdzaken:
Vooralsnog zijn de jeugdactiviteiten jammer genoeg volledig tot nul gereduceerd.

Voormalige Jan Drijverschool:
De werkgroep “Herstemming Jan Drijverschool” is meerdere keren bijeen geweest en heeft uiteindelijk een adviesrapport aan het onderzoeksbureau ABC-Nova en het College van B&W aangeboden. Afhankelijk van het besluit dat het college zal nemen, zal een nieuwe werkgroep het plan nader uitwerken en een financiële haalbaarheidsstudie uitvoeren.

6. Verslag van de kascontrolecommissie / benoeming nieuw lid
Bart Witte (1x) en Hans van Vooren (1x) hebben de financiële huishouding gecontroleerd en oké bevonden. Zij hebben geen opvallende zaken kunnen vinden. Bart en Hans zullen komend jaar opnieuw de kas controleren.

Er heeft ook een interne controle plaatsgevonden. Renske en Evelien hebben namens de dorpscommissie de kas gecontroleerd. Renske en Evelien hebben de financiële huishouding oké bevonden.

Guido en Charlotte worden bedankt voor hun werk en de tekst en uitleg.

7. Financieel verslag van boekjaar 2017
Penningmeester Charlotte Lorier geeft uitleg. De nieuwe zonnepanelen hebben voor een lastenverlichting gezorgd van €1700,- in een half jaar. De investering was €15000,-.We hebben nu een positief resultaat. Dit komt doordat een aantal investeringen van de afgelopen jaren (verbouw) zijn afgeschreven. De afgelopen jaren was het resultaat negatief.

8. Jaarverslag 2017 van de beheercommissie
Rineke Gieles is woordvoerder. De beheercommissie bestaat uit Rineke Gieles, Joop Vlaming en Dineke Dankers. Rineke is contactpersoon en regelt de zaalverhuur. Joop doet de bestellingen en Dineke vraagt vrijwilligers. De beheercommissie heeft een mobiel telefoonnummer en e-mailadres gekregen. Deze staan beide in de Texelse telefoongids.

De samenwerking met de gebruikers verloopt goed. Er zijn geen grote problemen. Nieuw dit jaar was Wouter Weerman met creatieve cursussen. Verder is Henk Vroom er al vaste gebruiker bijgekomen. Hij geeft muziekles aan enkele inwoners. Daarnaast wordt er tijdelijk mindfullnesstraining gegeven door Kiran de Waal.

Justine Kikkert en Yvonne Fey zijn gestopt met de schoonmaak van het dorpshuis. Lien van der Star heeft dit werk overgenomen. Verder is de vraag van de biljarters om het biljart niet te verplaatsen. Hier kan echter niet aan voldaan worden. Er zullen een aantal mensen worden aangewezen die het biljart mogen verplaatsen.

9. Jaarverslag 2017 van de feestcommissie
Sander Vermeulen is woordvoerder. Hieronder puntsgewijs de activiteiten waarvoor de feestcommissie zich heeft ingezet en de ontwikkelingen binnen de feestcommissie.
• Hoornder hike
• Intocht Sinterklaas
• Ouwe Sunderklaas
• Nieuwjaarsborrel
• Playbackshow

Len is de technische man binnen de feestcommissie.

De Hoornder hike was opnieuw een succes. Er waren meer dan voldoende deelnemers. Voor de intocht van het Sinterklaasfeest is er voor gekozen om de 'Goede Doelen Sinterklaas' in te huren. Dit is erg goed bevallen. Het aantal speulers dat meedeed aan Ouwe Sunderklaas was iets minder dan vorig jaar, maar voldoende. De nieuwjaarsborrel is opnieuw goed bezocht.

10. Verslag subcommissie IJsclub de Geul
Bart Witte presenteert aan de hand van foto's. Er is geschaatst op 't Vlak (rechterkant, een ronde van 2,03 kilometer) en op 'Kees-Dekkers-hok'. Er is door Staatbosbeheer toestemming verleend. De ijsclub heeft vrij schaatsen aangeboden, omdat de meeste bestuursleden niet op het eiland waren op het moment van vorst. Hierdoor is er geen omzet gedraaid. Hert afgelopen jaar hebben er geen bestuursmutaties plaatsgevonden.

11. Verslag subcommissie 'Kunstwerk Den Hoorn'
Het dorp krijgt van het Texelfonds €15000,- om een kunstwerk te plaatsen in Den Hoorn. Er is een kunstcommissie benoemd. Er zijn al diverse locaties bekeken, maar er is nog geen geschikte locatie gevonden. Er wordt nu gedacht aan het terrein bij de Jan Drijverschool.

12. Jaarverslag brievenbewaarder
Evelien Berbée is de brievenbewaarder. Evelien vertelt dat er op de rekening €956,32 staat. Het afgelopen jaar is er €0,16,- aan rente bijgeschreven. Daarnaast is het spaarbankboekje gegroeid met €186,58 (5% van de donaties ontvangen in 2017).

13. Stichting Hoornder Donderdagen
Er zijn geen bestuursleden van de stichting aanwezig. Hierdoor is er geen jaarverslag gepresenteerd.

14. Stand van zaken Jan Drijverschool
Vorig jaar is door de werkgroep op 10 mei het dorpsplan ingediend bij de gemeente. Belangrijke punten in het plan waren:
• behoud van het gebouw
• behoud gymzaal
• behoud van speeltoestellen en trapveldje
• sociale woningen (huur) voor Hoornders

De werkgroep heeft het plan van Omring afgewezen. Onderzoeksbureau ABC-Nova kwam in november met het advies om de plannen van Omring te combineren met de plannen vanuit de werkgroep. De werkgroep heeft laten weten dat het dorp niet met Omring in zee wil gaan.
We weten sinds kort dat de werkgroep voor 1 juni een haalbaarheidplan (financieel, stedenbouwkundig en maatschappelijk) moet presenteren bij de gemeente. Als voor het onderzoek naar de haalbaarheid deskundigen nodig zijn, dan worden die erbij gehaald. De gemeente betaalt een adviesbureau om de zaak te begeleiden. De komende weken heeft de werkgroep gesprekken met Woontij en de dames van de wooninstelling 'Tante Jans'. In de Hoornder wordt maandelijks een update gegeven.

Daan Schilling vraagt hoeveel huizen zijn er gepland op het terrein rondom het gebouw? Dit hangt af van de soort huizen die er komen. Naar verwachting zullen dat er tien tot vijftien zijn, in sociale woningbouwsfeer. In de school kunnen ook woningen gerealiseerd worden. Een vleugel zou gebruikt kunnen worden voor kleinschalige zorg. De gymzaal moet eigenlijk naar ZDH toe, afgescheiden van de rest van het gebouw. ZDH kan de gymzaal dan verder exploiteren.

Arie Lap vraagt of het een optie is om samen met Woontij plannen te maken voor het achterterrein en het schoolgebouw als dorp zelf te exploiteren. Dit moet tijdens de komende gesprekken nog gaan blijken. Schoolgebouw moet zichzelf dan wel kunnen bedruipen

Bart Witte maakt een opmerking over het aantal woningen. Meer kleinere woningen levert qua exploitatie meer op.

15. Rondvraag
Enno Drijver
De straatverlichting vanaf 't Hogewerfje tot Vermeulen brandt momenteel niet.

Bart Witte
Is het een mogelijkheid om in het dorpshuis met de pin te betalen? Er gaat onderzoek gedaan worden door de beheercommissie en dorpscommissie.

Arie Lap
Arie zou graag witte belijning zien langs de kant van het Lage wegje. Het is dan duidelijker te zien hoe de weg loopt. De dorpscommissie gaat dit punt wederom bespreken met de dorpscoördinator van de gemeente. Arie kaart het zelf ook aan bij gemeente.
Sinds twee jaar zijn de schapen uit de duinen bij de MOK. Arie geeft aan dat Staatsbosbeheer de schapen wel terug zou willen. Hoe staat de dorpscommissie hierin? De dorpscommissie doet navraag bij de dorpscoördinator.

Carin van der Geest
Het gebeurt zeer regelmatig dat gasten van Jeff bij het verlaten van de parkeerplaats linksaf het doodlopende deel van het Hoge achterom op gaan. Is het mogelijk dat de gemeente een herhalingsbord 'doodlopende weg' zet? Een paaltje in de weg zou ook een optie kunnen zijn. De dorpscommissie gaat dit punt en de conditie van de weg en bermen bespreken met de dorpscoördinator van de gemeente.

Jaap Duinker
Is het een idee om het geld van de brievenbewaarder te investeren in zonnepanelen? De rente levert te weinig op.

16. Hoornder Held
Aan het einde van de vergadering wordt publiekelijk afscheid genomen van Guido Schuijl als lid van de dorpscommissie. Guido is ruim 18 jaar lid geweest van de dorpscommissie en heeft zich op vrijwillige basis uitzonderlijk ingezet voor de Hoornder gemeenschap. Zo was hij nauw betrokken bij de verbouw van het dorpshuis, is hij jaren penningmeester geweest en was hij voor velen in het dorp een aanspreekpunt.

De dorpscommissie wil Guido bedanken voor zijn inzet door hem te bevorderen tot ‘Hoornder Held’. Guido ontvangt een medaille en oorkonde. Daarnaast komt zijn naam (als eerste) op een plaquette die komt te hangen in het dorpshuis.

17. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.54 uur.

Evelien Berbée, 2018-03-21
(wijzigingen, vergissingen en tikfouten voorbehouden)

 

 

TOP